Adviezen

De Adviesraad heeft de afgelopen maanden onder meer onderstaande  adviezen uitgebracht.

advies verordening nieuwe wet inburgering 27-10-2021

advies verordening sociaal domein Meierijstad. 22-09-2021

advies Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen

advies uitvoeringskader Mantelzorgwoningen 08-03- 2021

advies partnership IBN en Gemeenten 20-02 2021

advies notitie wijziging  terug-en invorderingsbeleid debiteuren Participatiewet werk en inkomen 09-11-2020

advies startnotitie oprichten Mobiliteitscentrum 05-11-2020

advies wijziging Individuele studietoeslag 01-09-2020

ongevraagd advies onafhankelijke cliëntondersteuning 17-01-2020

advies Verordening jeugdhulp 16-01-2020

advies rapport Toekomstige koers WSD 05-12-2019

advies wijzigingen verordening WMO Meierijstad 2020 24-11-2020

advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 31-10-2019

advies regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 31-10-2019

Preadvies Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 26-06-2019

advies pilot Vroeg Eropaf Meierijstad 24-04-2019

advies Beleidskader Sociaal Domein 2019-2021 d.d. 26-03-2019

advies nota Re-integratiebeleid 20-12-2018

advies Verordening Wmo 2019 22-11-2018

advies Schuldhulpverlening 22-11-2018

advies Aanvalsplan laaggeletterdheid 22-11-2018

advies Preventief Jeugdbeleid 22-11-2018

advies Gezondheidsbeleid 22-11-2018

advies Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid Meierijstad 05-09-2018

advies Strategische Visie Sociaal Domein 02-08-2018

Preadvies Preventief Jeugdbeleid Meierijstad 23-04-2018

advies Implementatie VN verdrag 31-01-2018

advies Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018-2021 13-12-2017

advies Uitvoering ondersteuning Niet uitkeringsgerechtigden 15-11-2017

advies Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet,IOAW en IOAZ Meierijstad 2017 A 15-11-2017

advies Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Meireijstad 15-11-2017

advies wijziging verordening WMO15-11-2017

advies Mijlpalen van Meierijstad 20-06-17

advies Inkoopplan 19-06-17

advies Plan van Aanpak Transformatie Jeugd 12-06-17

advies WSD-SW 19-05-17

reactie op coalitieakkoord 29-04-17

brief dienstverlening Soc. Dienst Meierijstad 20-02-17