Home

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad?

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen  in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, arbeid, dagbesteding, inkomen en welzijn, maar heeft ook betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Adviesraad is een formeel adviesorgaan van de gemeente Meierijstad. De raad oefent invloed uit op het gemeentelijk sociaal beleid om de kwaliteit van leven van de inwoners te verhogen. Dat doet de raad door signalen op te halen en ervaringen in te brengen van inwoners bij het beleidsproces.

De Adviesraad treedt doelgroepoverstijgend op en laat zich leiden door het gemeenschappelijk belang van alle inwoners van de gemeente. De raad vergadert zo’n zeven keer per jaar en heeft in 2018 elf adviezen uitgebracht. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de verslagen, alsmede de uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden op de website.

De belangrijkste activiteiten van de Adviesraad zijn:
1. Het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde  (pre-)adviezen.
2. Het onderhouden van contacten met  belangengroeperingen, alsmede het bezoeken van bijeenkomsten op het gebied van het sociaal domein.
3. Het voeren van overleg met de gemeente met de verantwoordelijke wethouders en de betrokken beleidsambtenaren.

Kennisgroepen
De Adviesraad is verdeeld in drie kennisgroepen, waarin inwoners van de gemeente op grond van hun specifieke kennis, ervaring en vaardigheden zitting hebben. De Kennisgroepen hebben de volgende aandachtsgebieden, te weten:
1. Wmo en GGZ
2. Participatie en Migratie
3. Jeugd en Onderwijs

De adviezen, uitgebracht door de Adviesraad, worden in de Kennisgroepen voorbereid en besproken in de raad. Onderwerpen die meerdere Kennisgroepen aangaan, worden in de Adviesraad inhoudelijk op elkaar afgestemd.

De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad is er voor U!
Neem contact op met de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad via het secretariaat: Postbus 19, 5460 AA Veghel of via ons e-mail adres: info@asdmeierijstad.nl

U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord!

Facebook-pagina
Kijk ook eens op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ASD-Meierijstad-1042083135895813