Betreft: Advies verordening sociaal domein Meierijstad

 

Meierijstad, 5 oktober 2021

 

 

Geacht College,

 

Naar aanleiding van het op 6 juli 2021 toegezonden concept integrale verordening sociaal domein Meierijstad heeft de ASD op 31 augustus 2021 diverse vragen/opmerkingen toegezonden.

De behandeling van deze vragen/opmerkingen in een bijeenkomst op 13 september 2021 met de beleidsmedewerkers, alsmede de zeer uitvoerige schriftelijke beantwoording, heeft de ASD als zeer positief ervaren. Dank hiervoor.

 

Na evaluatie van de bijeenkomst, bespreking van de ontvangen antwoorden en de mededeling dat diverse opmerkingen in de verordening zullen worden opgenomen, heeft de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 22 september 2021 besloten een positief advies af te geven.

 

Tot slot onderstaand nog enkele aanbevelingen/vragen/opmerkingen die tijdens de behandeling in onze vergadering van 22 september naar voren zijn gekomen.

 

Aanbevelingen

·      Maak z.s.m. een aanspreekpunt (casemanager) per casus vanaf de aanvraag gedurende het gehele traject.

·      Onder 2.2.2.2 staat dat een verslag gemaakt kan worden. We adviseren om dit te wijzigingen dat altijd een verslag wordt gemaakt zoals vermeld is in de antwoorden.

·      Neem in de begrippenlijst de definitie op van klantmanager en casemanager.

·      Heel expliciet opnemen in 5.3.4 dat niet alleen de aangewezen sociaal-medisch adviseur maar ook de huisarts een mantelzorgverklaring kan afgeven.

 

 

Vragen:

·      De vergoeding voor informele zorg voor jeugd en Wmo worden gelijkgetrokken. Betekent dit dat tarieven verhoogd of verlaagd worden?

·      Graag vernemen we wie voor Meierijstad de gemeentelijke toezichthouder is?

·      Het blijft onduidelijk wat de betekenis is van 7.6.1.a: een andere passende voorziening die goedkoper is dan, of gelijk is aan, de kosten van het openbaar vervoer.

 

Overige opmerkingen

·      Onder 3.9 Meedoen in de samenleving is o.a. opgenomen dat de gemeente hierbij een drempelbedrag van € 1.000, -- hanteert. Als ASD zullen wij blijven volgen of dit bedrag haalbaar is voor de betreffende inwoners.

·      Ook als ASD zijn wij benieuwd naar de resultaten van de onder punt 13.1 toegezegde regelmatige onderzoeken en de conform punt 13.2 op te stellen uitvoeringsregels. Wij worden dan ook graag hiervan op de hoogte gehouden.

 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad

 

                                                  

Emmely Bunk,

voorzitter.