Advies - Uitvoeringskader Mantelzorgwoningen Meierijstad met een doorkijk naar de Omgevingswet

 

 

Meierijstad, 8 maart 2021

 

 

Geacht College,

 

Naar aanleiding van het toegezonden Uitvoeringskader Mantelzorgwoningen Meierijstad met een doorkijk naar de Omgevingswet heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies gevraagd.

De Kennisgroep WMO/GGZ heeft digitaal het uitvoeringskader uitvoerig besproken, een preadvies geformuleerd en dit ter bespreking voorgelegd aan de ASD Meierijstad voor zijn vergadering van 8 maart 2021.

 

Inleiding

Door veranderingen in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de wens om mensen langer thuis te laten wonen wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk.

Het gedachtengoed van “samenredzaamheid” verhoogt het vermogen van de mensen om zich zoveel mogelijk te redden met het sociale netwerk.

Een van de oplossingen is het realiseren van mantelzorgwoningen. Hoewel mantelzorgwoningen momenteel al worden gefaciliteerd door gemeente Meierijstad moeten we constateren dat de bekendheid hiervan en het eenvoudiger aantonen van de mantelzorgrelatie wenselijk is. Door gebruikmaking van de bruidsschat zijn er mogelijkheden om realisering van mantelzorgwoningen eenduidiger en eenvoudiger te maken.

 

Algemene aandachtspunten

1. Door een goede communicatie (publieksvriendelijke folders en informatie op de website) moet de onbekendheid verdwijnen bij zowel de burgers als professionals. De route die leidt tot het realiseren van een mantelzorgwoning moet eenvoudig en begrijpbaar zijn voor de burger.

 

2. Maak duidelijker dat bekendheid bij de gemeente van een mantelzorgrelatie tal van voordelen biedt.

Een mantelzorgnoodzaak is duidelijk als er een vorm van maatschappelijke ondersteuning aan de zorg- of hulpbehoevende is toegekend en/of er reeds een onderbouwing is van de zorg en hulpbehoevendheid van de betreffende persoon in diens nabijheid. Voor toekenning van een mantelzorgwaardering is een voldoende onderbouwing  noodzakelijk aangevuld met een bevestiging van huisarts en/of wijkverpleegkundige dat er sprake is van mantelzorg.

 

3. Geef in de communicatie aan dat realisatie van een (pre)mantelzorgwoning dit consequenties heeft voor de WOZ waarde van een perceel.

 

4. Maak in de communicatie duidelijk dat dat realisatie van een prémantelzorgwoning een andere route heeft dan van een mantelzorgwoning en dat realisatie hiervan extra kosten met zich mee kan brengen.

 

5. Het is de ASD niet duidelijk wat de meerwaarde is om een sociaal-medisch-adviseur verplicht in te schakelen bij de realisatie van een prémantelzorgwoning. Een indicatiestelling van huisarts, wijkverpleegkundige of klantmanager lijkt ons voldoende terwijl voor het bouwkundige gedeelte voldoende adviseurs aanwezig zijn in de omgeving van de aanvrager.

 

6. Het verstrekken van een M toevoeging aan het nummer van het perceel geeft duidelijkheid.

 

Advies

Na beantwoording van onze vragen en het toesturen van de ontbrekende bijlagen gaat de kennisgroep positief reageren met inachtneming van de volgende situatie:

 

Bij het achterblijven van een partner na de mantelzorgverlening verzoeken we om per situatie het verblijven van de achterblijvende partner in de mantelzorgwoning met de menselijke maat te bekijken. Ga in overleg met achterblijvende partner, mantelzorger(s), huisarts en wijkverpleegkundige welk de beste oplossing is zonder het vast te leggen in regels.

 

Na bespreking van het advies van de kennisgroep WMO/GGZ heeft de ASD Meierijstad in zijn vergadering van 8 maart 2021 besloten, met inachtneming van de genoemde aandachtspunten, vragen en adviezen en rekening houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, besloten een positief advies af te geven.

 

Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad,

 

                                     

John Schut

Waarnemend voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad