Wie is wie?

De raadsleden stellen zich voor (juni 2020) 

Pieter van Dieperbeek (voorzitter ASD)

Wie ben ik :
Pieter van Dieperbeek, geboren en getogen in Veghel.
Sinds januari 2017 officieel voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad .
Mijn achtergrond :
Begonnen als docent/decaan in het onderwijs, daarna ruim 16 jaar wethouder geweest in de voormalige gemeente Veghel en nu werkzaam als zelfstandige als Mediator en Coach.
Mijn beweegredenen :
Als wethouder heb ik steeds speciale aandacht besteed aan onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.
Daarnaast heb ik nu zitting in diverse raden van toezicht op dit gebied. Ook als voorzitter van de Hulpdienst Diakonie Veghel kom ik steeds in aanraking met dringende hulpvragen vanuit onze Veghelse samenleving.
Dat is de reden, toen ik gevraagd werd als beoogd voorzitter, om voluit ja te zeggen op dat verzoek om op deze manier bij te dragen aan het nog meer leefbaarder maken van onze samenleving in onze nieuwe gemeente Meierijstad.

Jan de Ruijter (secretaris ASD)

Wie ben ik :
Ik ben Jan de Ruijter, geboren in 1949 en sinds juli 2014 met pensioen.
Mijn achtergrond :
Ruim 40 jaar gemeenteambtenaar; 11 jaar Gemeenteraadslid in Veghel namens het C.D.A.; 8 jaar secretaris/penningmeester c.v. De Kuussegatters; sinds 2008 secretaris van s.v. Blauw Geel ’38.
Mijn beweegredenen :
Samen met een enthousiaste groep mensen een bijdrage leveren aan onze gemeenschap door mee te denken over de ontwikkelingen binnen het sociale domein en het beleid op deze onderwerpen.
Als secretaris en lid van het dagelijks bestuur zorgen voor een goede en tijdige informatieve ondersteuning van de ASD en zijn kennisgroepen.

Wilma van Asseldonk (lid Kennisgroep Wmo/GGZ)

Wie ben ik :
Ik ben Wilma van Asseldonk, woon, na wat omzwervingen, al weer lange tijd in Veghel en zit sinds oktober 2019 in de Adviesraad.
Mijn achtergrond : Ik heb in Veghel de opleiding tot verpleegkundige gevolgd en heb na de kinderaantekening en de tropencursus in Afrika gewerkt. Nadien ben ik de opleiding tot wijkverpleegkundige in Breda gaan volgen. In vervolg op mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik in verschillende leidinggevende functies gewerkt en cursussen daarvoor gevolgd. Thans ben ik Hoofd Ketenzorg bij De Zorgboog in de regio Helmond eo.
Mijn beweegredenen : Vanuit mijn achtergrond en ervaring meedenken en een bijdrage leveren aan onze gemeenschap in een actieve rol vanuit de Adviesraad. En zo een verbindende schakel kunnen zijn tussen de burger en de gemeente.

Emmely Bunk (lid Kennisgroep Jeugd/Onderwijs)

Wie ben ik :
Ik ben Emmely Bunk, geboren in 1969, woonachtig in Sint-Oedenrode. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben werkzaam in de Jeugdzorg als ondersteuner van een ondernemingsraad. Daarnaast ben ik ondernemer, ik ben freelance notulist en ambtelijk secretaris.
Mijn achtergrond :
Van huis uit ben ik econoom. Na jaren binnen Finance en Accounting in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, ben ik sinds 2007 werkzaam als ondersteuner van diverse ondernemingsraden, met name binnen de zorg, maar ook daarbuiten.
Mijn beweegredenen :
Als ondersteuner van ondernemingsraden hoorde ik veel over alles wat er de laatste jaren binnen de (Jeugd-)zorg heeft afgespeeld. Ik begeleid de ondernemingsraden, geef adviezen over het te volgen proces, maar inhoudelijk lever ik geen bijdrage. Toen ik de oproep las voor leden van de adviesraad, voelde ik dat mijn tijd was gekomen om mijn stem te laten horen. Ik voel me met name betrokken bij het kennisgebied Jeugd, omdat ik zelf kinderen heb en de afgelopen jaren de ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg van dichtbij via mijn werk heb meegemaakt. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een goed Jeugdbeleid binnen de gemeente Meierijstad en mijn best doen om de geluiden uit de bevolking (met name van de jeugd) zo goed mogelijk mee te nemen in de advisering door de ASD.

Lian van Gemert (ondersteuner)

Wie ben ik :
Ik ben Lian van Gemert en woon in Uden. Sinds 2014 werkzaam als secretariële ondersteuner van het DB van de voormalige WMO-raad Veghel. In 2016 lid van het projectteam Ondersteuningsstructuur ASD Meierijstad en nu notulist van de ASD.
Mijn achtergrond :
Ik heb als secretaresse gewerkt binnen o.a. het onderwijs en de Jeugdhulpverlening en daarna bij een marketingbedrijf zowel uitvoerend als ondersteunend.
Mijn beweegredenen :
Het is belangrijk dat iedereen deel kan blijven uitmaken van onze huidige samenleving.

Mart van Goor (voorzitter Kennisgroep Wmo/GGZ)

Wie ben ik :
Ik ben Mart van Goor, woonachtig in Mariaheide en heb sinds 2013 deel uitgemaakt van de WMO-raad Veghel. Ik vertegenwoordig in de ASD de senioren namens de ouderenbonden.
Mijn achtergrond :
Momenteel ben ik met vroegpensioen na altijd gewerkt te hebben bij Cehave, Cehave-Landbouwbelang en Agrifirm.
Mijn beweegredenen :
Ik vind het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de sociale maatschappij. Mijn ervaring als OR- en vakbondskaderlid wil ik dan ook graag in dienst stellen als vertegenwoordiger van de senioren.

Margo van Grinsven (lid Kennisgroep Jeugd/Onderwijs)

Wie ben ik :
Ik ben Margo van Grinsven, geboren in 1952 en tot ongeveer mijn 22ste (1974) in 's-Hertogenbosch gewoond. Van 1969-1971 heb ik twee schooljaren in de Deken van Miertstraat gewoond in het zustersinternaat en volgde daar de lessen aan de HAVO-TOP.
Mijn achtergrond :
Mijn achtergrond ligt in het onderwijs. Na mijn onderwijzersakte op de Bisschoppelijke kweekschool in 's-Hertogenbosch behaald te hebben, kreeg ik een baan aangeboden in Zijtaart, waar ik ruim 26 jaar als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider gewerkt heb. In augustus 2001 nam ik daar afscheid en vanaf die tijd werkte ik als intern begeleider op de school in Boerdonk en op de Mariaschool in Erp. Daarnaast ben ik voorzitter van de cliëntenraad van het Zorgcentrum Joachim & Anna in Veghel en maak deel uit van de centrale cliëntenraad van Brabant Zorg.
Mijn beweegredenen :
In 2014 werd ik door toenemende mobiliteitsproblemen afgekeurd en kwam thuis te zitten. Maar het onderwijs trekt mij nog steeds. Bekend met de problemen die ouders en kinderen ondervinden om de juiste begeleiding of plekje te krijgen, wil ik nu eens van een andere kant naar het onderwijs kijken. Waarbij ik de balans wil zoeken op welke wijze de gemeente het onderwijs en de jeugd de nodige ondersteuning kan bieden en wat het onderwijs en de jeugd voor de gemeente, de maatschappij kan betekenen.

Susan Scheepers (lid Kennisgroep Jeugd/Onderwijs)

Wie ben ik :
Ik ben Susan Scheepers, geboren in 1992 en woon in Veghel.
Mijn achtergrond :
In ’s-Hertogenbosch heb ik de studie HBO Social Work (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) gevolgd en ben afgestudeerd in 2014. Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming en het Elde College in Schijndel. Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.
Mijn beweegredenen :
Het feit dat de gemeente Meierijstad ervoor kiest om de WMO-raad breder te trekken en een ASD heeft opgericht, vind ik een erg goed initiatief. Er spelen namelijk meerdere facetten binnen de gemeente waar aandacht en advies voor nodig is, zeker nu er steeds meer verantwoordelijkheden qua zorg en welzijn bij de gemeente horen, zoals de transitie/transformatie jeugdzorg. Waarom ik mij wil inzetten voor de ASD (kennisgroep Jeugd) is vooral, omdat jongeren een bijzondere doelgroep zijn die om een aanpak op maat vragen. Dat geldt nog sterker voor jongeren die buiten beeld zijn. Ik hoop dat wij als ASD een verbindende schakel kunnen zijn tussen gemeente en de burgers.

John Schut (vicevoorzitter ASD, secretaris Kennisgroep Participatie/Migratie)

Wie ben ik :
Ik ben John Schut en woon sinds 1974 in Veghel. Sinds november 2016 zit ik in de kennisgroep Participatie en ben van daaruit in de ASD gekomen.
Mijn achtergrond :
Eind 2015 ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor was ik werkzaam bij vakbond FNV als Regiohoofd individuele belangenbehartiging op het gebied van werk en inkomen en sociale zekerheid.
Mijn beweegredenen :
De behoeften van alle burgers zo goed mogelijk in beeld krijgen, naar voren te brengen en zodanig in te vullen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de snel veranderende samenleving. Vanuit mijn achtergrond wil ik daarin graag een bijdrage leveren.

Jan Sleegers (lid Kennisgroep Participatie/Migratie en secretaris Kennisgroep Wmo/GGZ)

Wie ben ik :
Ik ben al ruim 40 jaar bezig met belangbehartiging en ben lid geweest van achtereenvolgens: de ontslagcommissie Arbeidsbureau, het bestuur van een bedrijfspensioenfonds en het bestuur van een voorzieningsfonds voor medewerkers.
Mijn achtergrond :
Ik heb een fiscaal-juridische achtergrond en heb ruim 20 jaar gewerkt in de sociale verzekering. Daarnaast heb ik ervaring in Europese aanbestedingen.
Mijn beweegredenen :
Het voortzetten van zaken, waar ik al ruim 40 jaar mee bezig ben, namelijk belangenbehartiging.

Harry Verkuijlen (voorzitter Kennisgroep Participatie/Migratie en lid Kennisgroep Wmo/GGZ)

Wie ben ik :
Ik ben Harry Verkuijlen: ben geboren in Volkel, getrouwd en wonend vanaf 1970 in de wijk Hoevenbraak te Schijndel.
Mijn achtergrond :
Ik heb 37 jaar bij Mars B.V. in Veghel gewerkt; waarvan 25 jaar als procesoperator en de laatste 12 jaar als voorzitter van de Ondernemingsraad en ARBO coördinator fabriek.
Hiervoor was ik vanaf de start lid van de WMO-adviesraad Schijndel en lid van het bestuur van Seniorenraad Schijndel. Mijn huidige functies zijn voorzitter kennisgroep en Participatie en voorzitter van het KBO, afd. Hoevenbraak Schijndel. daarnaast ben lid van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Zoetwaren, lid van het platform Wet, Werk en Bijstand Schijndel (minima) en de werkgroep Woonservicepunt Zuid-Schijndel.
Mijn beweegredenen :
Opkomen voor de sociaal zwakkeren in deze snel veranderende maatschappij. Mijn grootste drijfveer is oog te hebben voor gezinnen met kinderen, die met een minimum inkomen rond moeten komen, kwetsbare/eenzame ouderen en mensen met een beperking, opdat zij allen volwaardig mee kunnen blijven doen in onze samenleving.

© 2020 Fenna van Bergen Tekst