Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 9 maart 2022

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vicevoorzitter)

W. van Asseldonk

M. van Goor

M. van Grinsven

J. Sleegers

M. Verhoeven

H. Verkuijlen

 


 

Afwezig:

J. de Ruijter (secr./penningm.)

 

01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

J. de Ruijter heeft zich afgemeld.

De wethouders zijn niet aanwezig vanwege verplichtingen voor de verkiezingen. Na de verkiezingen gaat de ASD aan tafel met wethouders om o.m. thema’s te bespreken.

 

02. Evaluatie/vervolg themabijeenkomst woensdag 16 februari 2022 met T. Cloosterman

De bijeenkomst met mw. Cloosterman, namens de gezamenlijke Welzijnsinstellingen, heeft (nog) niet de opbrengst opgeleverd waar de ASD op heeft gehoopt. De ASD wilde punten ophalen waardoor zij iets voor de Coöperatie kan betekenen. Dat dit nog niet gelukt is, kan diverse oorzaken hebben. Vanuit het oogpunt dat een relatie opgebouwd moet worden, besluit de ASD dat het bestuur nog eens informeel navraag doet bij de Coöperatie.

Als de jaarrapportage van de Coöperatie klaar is, wordt deze besproken in het gezamenlijke overleg dat gepland staat op 9 juni a.s.

 

De inventarisatieronde van onderwerpen waar de ASD zich verder in wil verdiepen, levert op:

-        Woonservicepunten, jonge mantelzorgers in Schijndel  (H. Verkuijlen)

-        Kinderwerkers leeftijd 0-12 jaar (M. van Goor)

-        Jongeren-/jeugdwerkers, woonservicepunten, jeugd (W. van Asseldonk)

-        Kinderwerkers, kinderarmoede (J. Schut)

-        Jeugdige onder 12 jaar, samenwerking CJG in deelpunten – samenwerken – eventueel ongevraagd advies uitbrengen hiervoor, kinderarmoede

Eenzaamheid beter in beeld krijgen in alle leeftijdsgroepen en migranten over de hele linie (M. Verhoeven)

-        Kinderarmoede, contacten met cliëntenraad MEE om te informeren naar wat zij doen en waar zij tegenaan lopen (M. van Grinsven)

(M. van Grinsven verlaat de vergadering)

 

Gekozen wordt het onderwerp kinderwerkers verder uit te diepen. Dit onderwerp raakt ook eenzaamheid en armoede.

Werkgroep voor eerste oriëntatie bestaat uit: M. Verhoeven, W. van Asseldonk en E. Bunk.

 

03. Stand van zaken vacature ASD Meierijstad; aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

Er hebben zes mensen gereageerd op de advertentie. Vrijdag a.s. staat de eerste kennismaking gepland. Als er drie geschikte kandidaten zijn, worden zij allen lid van de ASD om kennisgroep Jeugd en Onderwijs op sterkte te houden. Anderen kunnen eventueel toegevoegd worden aan de expertisegroep.

04. Informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platformen etc.

-        Meierijse Inclusie (M. van Goor): geen nieuws, wachten op verkiezingsuitslag, hoop dat het nieuwe College twee aanjagers Inclusie benoemt voor 4 u/week p.p.

N.a.v. opmerking H. Verkuijlen: Openbare toiletten 24/7 zijn toegezegd. Er is nog onderzoek in de drie kernen en er komt een overzicht. Op plekken waar veel recreatie is komen ook openbare toiletten.

-        Cliëntondersteuning: er staat half april een bijeenkomst gepland met alle cliëntondersteuners. Klantmanagers kunnen deze rol niet op zich nemen omdat zij niet onafhankelijk zijn. Er is een bijeenkomst geweest voor sleutelfiguren migranten. Cliëntondersteuners Wlz zijn niet aangesloten; zij werken regionaal samen (vanuit Tilburg) en voor een andere doelgroep.

-        Coalitie eenzaamheid: geen nieuws

-        Platform Wonen, Welzijn, Zorg,

De presentatie van M. Weering, beleidsadviseur Wonen, Welzijn en Zorg Meierijstad was interessant. Er zijn veel organisaties aangesloten, het project wordt breed gedragen. Ook de Seniorenraad is betrokken.

De ASD kiest voor (optie 3) alle informatie ontvangen en indien nodig aanwezig zijn.

M. Verhoeven, M. van Grinsven, W. van Asseldonk en M. van Goor maken gezamenlijk een schrijven om besluit te communiceren met gemeente.

-        Platform Armoede: J. Schut en M. van Grinsven zijn niet permanent betrokken omdat het om een uitvoerend platform gaat. M. Bosch, armoedeambassadeur, informeert hen. Als de ASD iets aan wil kaarten binnen het platform gaat dit via F. van Geffen, projectleider gemeente Meierijstad.

Het project zal goed gevolgd worden en M. Bosch wordt uitgenodigd indien noodzakelijk.

 

Aan de secretaris wordt gevraagd het reizigersplatform aan dit terugkerend agendapunt toe te voegen. Dit platform komt in april weer bijeen. Onze contactpersoon is J. Sleegers.

 

06. Notulen vergadering woensdag 26 januari 2022.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen.

 

07. Ingekomen stukken

Ter kennisneming aangenomen.

08. Uitgaande stukken

-        Contactlijst beleidsmedewerkers Meierijstad: aan de secretaris het verzoek de lijst rond te sturen.

Overige punten worden ter kennisneming aangenomen.

09. Datum volgende vergaderingen

Woensdag 20 april 2022 (i.p.v. 27 april)

10. Rondvraag

-        J. Schut: vraagt om afstemming m.b.t. benoeming nieuwe kandidaten door de ASD.

Voorstel is dat de sollicitatiecie per mail een voordracht doet aan de ASD leden en de leden aangeven als er bezwaar is tegen een of meerdere kandidaten.

 De vergadering gaat hiermee akkoord en ziet graag een schriftelijke toelichting op geschiktheid per e-mail.

 

 

11. Sluiting

De voorzitter spreekt haar dank uit voor de inbreng van de leden en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 9 maart 2022

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

M. Verhoeven 

·       WBTR

09-06-2021

2

DB

·       HH-reglement aanpassen iom M. Verhoeven en opnieuw agenderen

·       E. Vlemmings opnemen op de expertiselijst

·       Bij de gemeente informeren naar de stand van zaken m.b.t. het opzetten van een “kanaal” voor het doorgeven van signalen vanuit de burgers.

·       Stand van zaken reizigersplatform opnemen bij: informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platforms etc.

·       Contactlijst beleidsmedewerkers doorsturen aan alle leden

03-11-2021

 

26-01-2022

26-01-2022

 

 

26-01-2022

3

J. Sleegers

·       Informatie over regiotaxi doorsturen aan de secretaris.

26-01-2022

4

M. Verhoeven,

W. van Asseldonk en E. Bunk

·       Verzorgen voor de eerste oriëntatie rondom het thema ‘kinderwerkers’

09-03-2022

5

Sollicitatiecomm vacatures J & O

·       Voeren de gesprekken, informeren via mail de overige leden en benoemen de kandidaten

09-03-2022

6

Allen

·       Tekst t.b.v. Facebook en website aanleveren bij de secretaris met bronvermelding

26-01-2022

26-02-2022