Notulen onlinevergadering ASD Meierijstad d.d. 26 januari 2022

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vicevoorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

W. van Asseldonk

M. van Goor

M. van Grinsven

J. Sleegers

H. Verkuijlen


 

Afwezig:

M. Verhoeven

 

01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de onlinevergadering, heet iedereen welkom en spreekt de hoop uit dat de volgende vergadering weer fysiek kan plaatshebben.

E. Vlemmings neemt afscheid van de ASD. Zij licht haar besluit toe en geeft te kennen wel op de expertiselijst te willen staan.  De voorzitter spreekt haar waardering en dank uit voor de bijdragen die Elle heeft geleverd. Iedereen wenst haar veel succes toe.

 

02. Stand van zaken vacatures Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

Er zijn twee vacatures binnen het Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs. Er is geen belangstelling vanuit de expertisegroep. Besloten wordt dat het DB een advertentie opstelt en plaatst en dat iedereen deze zoveel mogelijk zal delen. De advertentie wordt geplaatst op onze site, Facebooksite, LinkedIn en een drietal weekbladen. Het bestuur stelt het op prijs als de advertentie wordt gedeeld.

03. Overleg met mw. T. Cloosterman, directeur Welzijn de Meierij en de heer W. de Haan-Westerveld.

De secretaris vraagt het meest recente werkplan en de halfjaarverantwoording op en laat de ASD-leden weten of zij de recentste exemplaren in hun bezit hebben. Het DB bereidt het gesprek voor op 4 februari a.s. Het DB ontvangt graag voor deze datum de vragen van de ASD-leden. De vragen worden doorgespeeld aan de gasten om zich goed te kunnen voorbereiden op het gesprek.

 

J. Schut raadt aan de discussiestukken van H. Beltman, actief bij Zorgbelang, rondom verkiezingen te lezen.

 

04. Informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platforms etc.

Wat speelt er, informatie door de deelnemers.

-        Meierijse Inclusie

De lokale Inclusie agenda was opgesteld voor de periode 2019-2021. Vanwege Covid-19 loopt deze door tot 2023. In 2022 wil de gemeente weer mensen uitnodigen voor het verzamelen van nieuwe onderwerpen. De gemeente vraagt verder hoe zij de ASD goed kunnen informeren.

Hier agenderen onder ‘informatie uit/van’ zoals gebruikelijk is, werkt naar tevredenheid. Verder stelt de ASD het op prijs als een ambtenaar een toelichting verzorgt tijdens een thema-avond.

-        Projectgroep Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De projectgroep is na vijf bijeenkomsten, waarin gesproken is over hoe onafhankelijke cliëntondersteuning er uit moet zien, gestopt. Er een werkgroep samengesteld die kijkt wat met de verzamelde informatie te doen. Er is bovendien een regiobijeenkomst door de gemeente

 ’s-Hertogenbosch georganiseerd om te kijken hoe de ontbrekende gemeenten te betrekken. De bedoeling is Onafhankelijke Clientondersteuning lokaal in te kleuren.

-        Projectgroep Coalitie eenzaamheid

De projectgroep gaat samenwerken met Omroep Meierij om programma rondom ‘eenzaamheid verder uit te diepen. Het College overweegt twee aanjagers aan te stellen. Doel is o.a. eenzame mensen te vinden door organisaties te informeren over hoe eenzaamheid te herkennen is en de verbinding te leggen tussen personen en organisaties.

-        Onlangs heeft de secretaris een aantal leden aangemeld bij het Platform Wonen, Welzijn en Zorg. De uitnodiging voor bijeenkomst wordt binnenkort verwacht.

-        Platform Armoede. J. Schut heeft deze week overleg gehad met M. Bosch, armoedeambassadeur Meierijstad, en heeft komende week overleg met F. Geffen, om te bekijken of de ASD in dit platform een rol kan spelen. Tot nu toe is het beeld dat er gezocht wordt naar organisaties in de uitvoering. Moet de ASD zich daar bij aansluiten?

05. Stand van zaken aandachtsgebieden

-        Aandachtsgebied Participatie en Migratie

Er wordt een eerste bijeenkomst met beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van het aandachtsgebied en drie mensen van de expertisegroep, waaronder mensen uit ASD Boekel, gepland. Vandaaruit wordt verder gekeken.

 

-        Aandachtsgebied Wmo

Er staat op 14 februari een gesprek met de GGZ vakteam Veghel, Hanneke Schuurmans, gepland. In dit gesprek staat de vraag ‘wat kunnen we als ASD betekenen voor de GGZ’ centraal.

 

-        Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

Het volgende overleg met de wethouders zal het toezicht op de zorgaanbieders besproken worden. Dit gebeurt mede door artikelen naar aanleiding van het onderzoek van het Brabants Dagblad en Follow the Money, gepubliceerd in het Brabants Dagblad. Een groot aantal aanbieders maakt buiten proportioneel veel winst. Overwogen wordt om een ongevraagd advies op te stellen.

Overleg met beleidsmedewerker wordt gepland en vacature gaat uit.

 

06. Notulen ASD-vergadering woensdag 15 december 2021

Correctie in afsprakenlijst: laatste actiepunt WBTR.

De notulen worden met inachtneming van de wijziging vastgesteld.

 

Naar aanleiding van:

-        Pag. 1, punt 2, tweede aandachtsstreepje: Er wordt een ‘kanaal’ opgezet door de gemeente voor signalen vanuit de burgers.

Er is nog geen concrete actie van de gemeente ontvangen. Het DB houdt de vinger aan de pols.

-        Als er voor het overleg op 14 februari a.s. nog andere bespreekpunten zijn dan graag doorgeven.

-        Op verzoek van H. Verkuijlen kijkt de secretaris na of hij het verslag van de werkgroep Aardgasvrij ontvangen heeft en gedeeld met de ASD. (noot: is gebeurd, geen reacties ontvangen vanuit ASD)

-        Afsprakenlijst 1 punt 3: Er zijn nog geen stukken ontvangen. J. Sleegers geeft aan dat de werkgroep stilligt; voorzitter en secretaris zijn opgestapt. J. Sleegers heeft wel informatie over regiotaxi. Hij stuurt deze informatie door aan de secretaris.

-        Stand van zaken reizigersplatform vanaf volgende vergadering opnemen bij: informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platforms etc.

 

 

07. Ingekomen stukken

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

 

08. Uitgaande stukken

Gemeente Meierijstad heeft informatie gedeeld rondom herbestemming Joachim en Anna. De secretaris deelt dit met de ASD.

De overige stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

 

09. Doorplaatsen nieuws met betrekking tot actualisering website en Facebookpagina

J. Schut geeft aan dat er gekeken is naar de site en Facebook. Beiden zijn geactualiseerd, oud nieuws is verwijderd. Aan de leden wordt gevraagd nieuw content aan te bieden aan de secretaris met bronvermelding.

10. Datum volgende vergadering

-        Woensdag 16 februari 2022 (themabijeenkomst met T. Cloosterman en W. de Haan-Westerveld

-        Woensdag 9 maart 2022, vergadering met wethouders

 

11. Rondvraag

-        J. de Ruijter: er is een mail met nieuwe inloggegevens voor de Koepel ASD doorgestuurd aan iedereen. Dropbox wordt opgeschoond. Graag input voor het jaarverslag 2021.

-        M. van Goor: de ASD Oss vergadert in iedere kern op toerbeurt. Is dat een idee voor deze ASD. De ASDM heeft een stoel vrij voor het openbare gedeelte van de vergadering. Tot nu toe is er geen belangstelling hiervoor. En gezien het feit dat niet ieder ASD-lid gemakkelijk kan reizen blijft de ASD voor nu vergaderen bij het Pieter Brueghelhuis.

 

12. Sluiting

De voorzitter bedankt de leden voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 26 januari 2022

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

M. Verhoeven 

·       WBTR

09-06-2021

2

DB

·       HH-reglement aanpassen iom M. Verhoeven en opnieuw agenderen

·       E. Vlemmings opnemen op de expertiselijst

·       Bij de gemeente informeren naar de stand van zaken mbt het opzetten van een “kanaal” voor het doorgeven van signalen vanuit de burgers.

·       Stand van zaken reizigersplatform opnemen bij: informatie uit werkgroepen, projectgroepen, platforms etc.

03-11-2021

 

26-01-2022

26-01-2022

 

 

26-01-2022

3

J. Sleegers

·       informatie over regiotaxi doorsturen aan de secretaris.

26-01-2022

4

Allen

·       Input jaarverslag 2021

·       Tekst tbv facebook en website aanleveren bij de secretaris met bronvermelding

26-01-2022

26-02-2022