Notulen onlinevergadering ASD Meierijstad d.d. 15 december 2021

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vicevoorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

W. van Asseldonk

M. van Goor

M. van Grinsven

M. Verhoeven

H. Verkuijlen

E. Vlemmings


 

Afwezig:

J. Sleegers

 

01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

S. Scheepers neemt afscheid van de ASD. De voorzitter spreekt haar waardering en dank uit voor de bijdrage die S. Scheepers in de afgelopen jaren geleverd heeft. S. Scheepers geeft aan dat door gezinsuitbreiding het niet langer mogelijk is om bij te dragen aan de werkzaamheden van de ASD. Zij bedankt iedereen voor de samenwerking. Er zal in een kleinere setting nog fysiek afscheid genomen worden. Zij verlaat de vergadering.

 

02. Terugkoppeling overleg DB met de gemeente d.d. 26 november jl.

Bij dit overleg waren namens de gemeente de wethouders R. Compagne en M. Roozendaal en strategisch adviseur Sociaal Domein G. Hagoort aanwezig.

E. Bunk heeft zich voorgesteld als voorzitter en aan de hand van een metafoor ‘ik weet, denk en ik droom’ haar kijk op haar rol en de toekomst van de ASD gedeeld.

De ASD wordt graag tijdig geïnformeerd over aankomende thema’s zodat zij zich voor kunnen bereiden en kunnen sparren met wethouders vanuit ieder zijn eigen perspectief. Deze behoefte bestaat ook bij de wethouders.

Ook is gesproken over het regelmatig terugkerende overleg tussen beleidsmedewerkers en de leden van een aandachtsgebied. Afgesproken is dat tijdens deze bijeenkomsten alleen beleidszaken van het betreffende aandachtsgebied besproken worden. Voor het doorgeven van signalen uit de samenleving of het stellen van vragen naar aanleiding van deze signalen wil de gemeente een speciaal communicatiekanaal inrichten. Hier komt de gemeente op terug.

Tijdens de ASD-vergadering van 9 maart 2022 sluiten de wethouders het eerste uur aan. Besloten wordt dat de ASD-leden voor 14 februari een thema voor deze bijeenkomst aandragen zodat dit voorbereidt kan worden. (Dit is een week voor de verkiezingen.)

Het DB spreekt tweemaal per jaar met het de wethouders specifiek over het proces.

Verder wordt afgesproken:

-        Als beleid uitgevoerd wordt, is het ook belangrijk dat er signalen uit achterban komen.

Er wordt een ‘kanaal’ opgezet door de gemeente voor signalen vanuit de burgers.

-        Het DB onderhoudt de contacten met de wethouders en koppelt terug. Het is niet de bedoeling dat anderen met de wethouders over ASD-zaken spreken.

03. Vastelling afspraak overleg aandachtsgebied – beleidsmedewerker gemeente

De afspraken zijn vastgelegd door de secretaris in de mail van 4 december jl. Als een beleidsmedewerker een afspraak heeft met een aandachtsgebied mag er vanuit een ander aandachtsgebied aangesloten worden als toehoorder. Als je toch iets in wil brengen dan gaat dat in overleg met de voorzitter van de bijeenkomst.

 

04. Voortgang themadag

Zoals besproken in de vorige vergadering wordt door het DB een informele bijeenkomst gepland met mevrouw T. Cloosterman, directeur van Welzijn de Meierij, met alle deelgebieden. Voorgesteld wordt op 16 februari in de avond mits dan fysiek bijeenkomen mogelijk is met haar te spreken over de halfjaar rapportage en de 14 deelprojecten.  

 

05. Informatie uit de werkgroepen, projectgroepen, platformen etc.

-        Meierijse Inclusie

Vergaderen morgen. Weinig ontwikkelingen na de vorige ASD-vergadering. Er staat een webinar over gehandicapt zijn op stapel evenals aandacht voor het zwembad in St. Oedenrode, openbare toiletten en monitor inclusie.

-        Projectgroep Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Onderverdeling in drie subgroepen t.w. ouderen, jongeren en mensen met culturele achtergrond. Er is informatie verzameld om te kijken hoe deze groepen te bedienen.

-        Coalitie eenzaamheid.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar eenzaamheid in Meierijstad. Rapport komt medio 2022. Eerste kwartaal 2022 worden er twee aanjager aangesteld.

 

Ingekomen mail van de gemeente met verzoek om deel te nemen aan platform Wonen, Welzijn, Zorg. Een eerder verzoek aan de ASD hebben we laten passeren. De ASD is niet advies plichtig over het visiedocument dat opgeleverd wordt in december. Besloten wordt om nu eerst te overleggen wat wij willen en kunnen doen in dit platform en daarna besluiten over deelname. M. v. Goor, M. Verhoeven, M. van Grinsven en J. Schut gaan in gesprek.

Mondeling verzoek deelname platform armoede

M. van Grinsven en J. Schut zijn op 4 november aangesloten. J. Schut heeft om verslag gevraagd om dit met hele ASD te delen.

06. Stand van zaken aandachtsgebieden

Aandachtsgebied Participatie

-        De expertisegroep komt 4x/jaar bijeen. Eerste keer in januari 2022. Dan wordt werkwijze bepaald.

 

Aandachtsgebied Wmo

-        Op 6 december jl. overleg gehad met de beleidsmedewerkers.

Besproken is:

·       Pilot telefonie

·       Nadere regels Wmo

·       Training herkennen discriminatie en inventarisatie preventieactiviteiten

·       Inloopvoorzieningen en dag invulling

 

Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

-        Met beleidsmedewerkers gesproken over o.a. inkoop.

-        Meer mensen nodig in het aandachtsgebied. Besloten wordt dat er op korte termijn de oude vacature wordt geplaatst. De secretaris neemt initiatief.

 

Het DB gaat bespreken hoe om te gaan met verslagen en terugkoppeling van bijeenkomsten e.d.

 

07. Notulen vergadering woensdag 03 november 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Naar aanleiding van:

Aanpassing huishoudelijk reglement: M. Verhoeven en J. Schut overleggen en komen hierop terug.

 

08. Ingekomen stukken

Ter kennisneming aangenomen

09. Uitgaande stukken

Ter kennisneming aangenomen.

10. Data volgende vergaderingen

Woensdag 26 januari 2022

Woensdag 16 februari 2022 met T. Kloosterman (onder voorbehoud)

Woensdag 9 maart 2022 met wethouders

Woensdag 20 april 2022 (i.p.v. 27 april)

11. Rondvraag

-        Eindejaarattentie: graag de woonadres ASD leden doorgeven aan de secretaris zodat attentie afgegeven kan worden.

-        H. Verkuijlen: verslag van stuurgroep Aardgasvrij is niet aangekomen bij de secretaris? Hij stuurt de aanbevelingen aan de secretaris door.

-        M. van Verhoeven: vraagt of het bestuur bekend is met UBO. De secretaris neemt contact hierover op met M. Verhoeven. 22 maart einddatum inschrijving.

-        Secretaris: bijdragen jaarverslag van de aandachtsgebieden graag spoedig bij hem aanleveren (in

-        M. van Goor: PR en Communicatie graag oppakken.

12. Sluiting

De voorzitter spreekt haar dank uit voor alle bijdragen in het afgelopen jaar. Er zijn goede stappen gezet. Zij wenst iedereen fijne dagen en veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 15 december 2021

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       Overzicht van beleidsambtenaren per aandachtsgebied vragen aan G. Hagoort

·       HH-reglement aanpassen iom M. Verhoeven en opnieuw agenderen

·       J. Sleegers levert informatie en stukken aan over vervoersmogelijkheden aan bij secretaris

03-11-2021

 

03-11-2021

 

03-11-2021

2

M. Verhoeven 

·       WBTR

09-06-2021