Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 03 november 2021

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vice-voorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

W. van Asseldonk

M. van Goor

M. van Grinsven

J. Sleegers

M. Verhoeven

H. Verkuijlen

E. Vlemmings


 

Afwezig:


S. Scheepers

 
01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Mededelingen:

-       S. Hoes heeft besloten de ASD te verlaten.  

-       Dropbox functioneert niet voor iedereen. Uit rondvraag blijkt dat veruit het merendeel van de leden tevreden is. De ‘commerciële’ meldingen kunnen genegeerd worden.

 

02. Advies Verordening inburgering gemeente Meierijstad

M. Ibrahim heeft diverse toelichtingen gegeven in de voormalige kennisgroep Participatie/Migratie en in de ASD-vergadering van september jl. De ASD is tevreden over hoe zij geïnformeerd zijn gedurende het proces. Het advies van de ASD werd voor 1 oktober jl. verwacht. De leden van het aandachtsgebied hebben met de voorzitter een advies opgesteld en dit is verzonden met de aantekening dat er na deze vergadering nog op- en aanmerkingen kunnen volgen. De gemeente is hiermee akkoord gegaan.

De aanwezigen gaan akkoord met het verzonden advies.

03. Doorcentralisatie beschermd wonen

De aanwezigen gaan akkoord met de door het aandachtsgebied Wmo/GGZ opgestelde reactie op de ontvangen beantwoording van de regio en de gemeente Meierijstad op het eerder uitgebrachte advies van de ASD betreffende het regioplan doordecentralisatie beschermd wonen.

04. Themabijeenkomst prioriteiten ASD 2022

De prioriteitenlijst kan samengesteld worden door:

·       Een werkgroep samen te stellen, bestaande uit een lid van ieder aandachtsgebied en afvaardiging DB, om thema’s te inventariseren.

·       Bij de gemeente te vragen welke thema’s actueel worden waar de ASD een rol in kan spelen.

·       T. Kloosterman uit te nodigen om hiaten/knelpunten aan te geven waar de ASD aandacht aan kan besteden.

·       De door H. Verkuijlen en M. van Grinsven opgestelde prio-lijst.

Afgesproken wordt dat dit punt terugkomt op de agenda na overleg binnen DB.

 

05. Meierijse Inclusie

Zie bijlage

06. Stand van zaken aandachtsgebieden

Aandachtsgebied Wmo/GGZ

Zie bijlage, net zoals punt 05

 

Deze bijeenkomsten worden vanaf nu opgenomen op de ASD-agenda zoals nu Meierijse Inclusie.

 

Aandachtsgebied Participatie en Migratie

·       Advies Verordening Inburgering gemeente Meierijstad

 

Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

·       Gesproken met beleidsmedewerkers

·       Leerlingenvervoer

·       Notitie met 13 punten besproken –> gezamenlijk ASD bespreken

·       Beleidsmedewerkers hebben aangegeven het overleg met het aandachtsgebied te waarderen.

 

Bij dit agendapunt komt naar voren:

·      Technische vragen kunnen door het aandachtsgebied aan beleidsmedewerkers worden gesteld. Beleidsmatige vragen worden door de ASD aan de wethouders voorgelegd.

·      Het laatste concept Verordening Sociaal Domein is niet ontvangen. J. de Ruijter doet navraag.

·      De nieuwe werkwijze moet nog tot uitvoering komen. Onduidelijkheden mogen benoemd en besproken worden.

 

07. Concept Huishoudelijk reglement september 2021

M. Verhoeven brengt een punt in dat aangepast moet worden in het reglement. Het DB past in overleg met M. Verhoeven het reglement aan. De vaststelling zal in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd worden.

 

08. Notulen vergadering woensdag 21 juli 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Naar aanleiding van:

-       J. Sleegers levert alsnog de toegezegde informatie en stukken over verandering vervoersmogelijkheden vanuit de Wmo, van het Reizigersplatform aan.

 

09. Ingekomen stukken

De lijst wordt ter kennisgeving aangenomen.

 

10. Uitgaande stukken

De lijst wordt ter kennisgeving aangenomen.

De secretaris deelt de notulen van de vergadering in september met de mensen op de expertiselijst.

 

11. Eindejaarsbijeenkomst 2021

Datumvoorstel van het DB 15 december a.s. De ASD-vergadering die gepland staat op deze avond, eerder te beginnen en aansluitend, om 20.30 uur, de mensen van de expertiselijst te ontvangen in Het Spectrum in Schijndel.

Programma: woordje van de voorzitter, woordje per aandachtsgebied, mogelijkheid voor vragen/opmerkingen door de leden van de expertisegroep.

Aansluitend een borrelmoment.

(Dit alles onder voorbehoud van de Coronamaatregelen).

 

12. Data vergaderingen 2022

De voorliggende planning wordt vastgesteld.

Thema-avonden, twee of drie vanaf 19.00 u, worden nog ingevoegd.

 

13. Rondvraag

-       M. Verhoeven: 10 november dag van de mantelzorg. Hij brengt de site mantelzorg.nl onder de aandacht van de leden.

 

14. Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 


 

 

 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 03 november 2021

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       G. Hagoort vragen ASD in ‘6 wekenschema Collegevoorstel’ op te nemen

·       Nieuwe structuur ASD nogmaals onder de aandacht brengen bij de gemeente

·       Overzicht van beleidsambtenaren per aandachtsgebied vragen aan G. Hagoort

·       Agenderen: themabijeenkomsten

·       HH-reglement aanpassen iom M. Verhoeven en opnieuw agenderen

·       J. Sleegers levert informatie en stukken aan over vervoersmogelijkheden aan bij secretaris

09-06-2021

 

 

 

 

21-07-2021

03-11-2021

 

03-11-2021

 

03-11-2021

2

M. Verhoeven 

·       BPTR

09-06-2021

 


Bijlage bij agendapunt 5 en 6

 

Voortgang Onafhankelijke Cliëntondersteuning vanuit koplopertraject

Kick-off was 15 april door wethouder Rik Compagne. 

Er werd een projectgroep geformeerd bestaande uit: Stichting Door & Voor, ONS Welzijn, KBO, MEE de Meent Groep, Welzijn de Meierij, Zorg Coöperatie Rooi, klantmanager Participatie- en jeugdwet, ASD, gemeente.

Ondersteuning vanuit Movisie met een projectleider afkomstig vanuit MEE.

Besloten werd dat er dit jaar 5 bijeenkomsten zullen komen om tot een verdere verdieping te komen voor de volgende thema’s:

  1. Onafhankelijkheid
  2. Positionering, reikwijdte, afbakening
  3. Communicatie, vindbaarheid, bekendheid
  4. Samenwerking. Kwaliteit, deskundigheid
  5. Specifieke doelgroepen: ouderen, jongeren, mensen met andere culturele achtergrond

Laatste bijeenkomst is in december waarna besloten zal worden op welke wijze voortgang zal komen over dit thema.

 

Coalitie eenzaamheid (start 5 oktober 2018):

Projectgroep samengesteld uit de volgende organisaties:

Gemeente - Aanjager Sandra Langenbach (16 uur per week hiervoor beschikbaar), ONS Welzijn, Welzijn de Meierij, KBO, ASD, Seniorenraad, GGD, Brabant Zorg, Pieter Breugel Huis, Join Us

Tussen de 6 – 8 weken een bijeenkomst.

Coalitie heeft 3 aandachtsgebieden: Jeugd, 30 tot 60-jarigen en senioren.

De gemeente Meierijstad heeft de intentieverklaring ondertekend van het landelijke actieprogramma van het VWS. Daarmee benadrukt de gemeente Meierijstad te willen werken aan vijf pijlers: 

·       Bestuurlijk commitment

·       Creëer een sterk netwerk

·       Betrek mensen, eenzamen zelf

·       Werk aan een duurzame aanpak

·       Monitoring en evaluatie 

 

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring komt de gemeente Meierijstad in aanmerking voor ondersteuning bij het verder vormgeven van onze lokale coalitie tegen eenzaamheid door een adviseur.

 

Plan van aanpak coalitie

Om vervolgstappen te zetten met de coalitie is een gezamenlijk plan opgesteld. De vier belangrijkste doelstellingen waar de coalitie sinds begin 2021 mee aan de slag is:

1.      Communicatieplan opstellen en daarmee meer PR geven aan eenzaamheid

2.      Bereikbaarheid en beschikbaarheid bestaand aanbod inzichtelijk maken

3.      Meer aandacht voor doelgroep 30 tot 60-jarigen

4.      Samenwerking opzoeken met bedrijfsleven in Meierijstad

Momenteel zijn we bezig met een nieuwe structuur omdat we vinden dat de huidige capaciteit van de coalitie we geen vervolgstappen kunnen zetten. We denken hierbij aan een of twee aanjagers waarvoor tijd beschikbaar komt. Misschien dat we gaan werken met stuurgroep en werkgroepen.

Tot heden heeft het al geresulteerd in diverse acties, de meesten in combinatie met de week van de eenzaamheid, diverse krantenberichten.