Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 22 september 2021

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vice-voorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

W. van Asseldonk

M. van Goor

J. Sleegers

M. Verhoeven

H. Verkuijlen


 

Afwezig:


M. van Grinsven

S. Hoes

S. Scheepers

 

E. Vlemmings
01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Mededelingen:

-       M. Verhoeven kan niet fysiek aanwezig zijn. Hij volgt de vergadering telefonisch.

-       Donderdag 22 september a.s. vindt de opening van het Mobiliteitscentrum plaats. De secretaris stuurt vanavond de uitnodiging nog toe.

 

02. Toelichting nieuwe Wet Inburgering 2022

M. Ibrahim licht aan de hand van een PP-Presentatie toe waar de gemeente nu staat en waar naartoe gewerkt wordt. De presentatie wordt gedeeld met de ASD-leden.

Hierbij wordt o.m. opgemerkt dat:

-       De gemeente krijgt in het nieuwe stelsel de regie in het inburgeringsproces (voorheen een adviserende rol). De gemeente krijgt financiële middelen van het Rijk voor de uitvoering van de wet.

-       Meierijstad begeleidt langer dan de overheid adviseert, dit om het draaideureffect te voorkomen.

-        De inburgeraars voor Meierijstad komen veelal uit AZC Grave. Zij worden daar bezocht en er wordt snel gestart met de brede intake en het opstellen van een plan t.w. Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

-        De Onderwijsroute geeft problemen, aanbieders schrijven zich niet in onder de voorwaarden die het Rijk stelt. Meierijstad wil voorkomen dat het onderwijs ver weg wordt aangeboden, zij gaan liever in zee met een lokale partij.

-        Het aantal te huisvesten statushouders ligt niet vast. Iedere gemeente krijgt een halfjaarlijkse taakstelling, wat gelijk de indicatie geeft van het aantal te verwachten statushouders.

-       M. Ibrahim zal de ASD op een later moment informeren over de Z-route, zelfredzaamheidsroute: voor inburgeraars met een lage leerbaarheid.

 

De voorzitter dank M. Ibrahim voor haar toelichting. Zij verlaat de vergadering.

 

 

03. Instemming integrale verordening sociaal domein 2021

Op 13 september heeft een afvaardiging van de ASD overlegd met de gemeente over de openstaande vragen. De ASD kan instemmen na de gemotiveerde beantwoording van de vragen en de gedane toezeggingen. Echter er zijn nog een tweetal openstaande vragen niet beantwoord:

-       de betekenis van 7.6.1.a: een andere passende voorziening die goedkopers is dan, of gelijk is aan, de kosten van het openbaar vervoer;

-       de vergoeding voor informele zorg voor Jeugd en Wmo wordt gelijkgetrokken; betekent dit dat tarieven verhoogd of verlaagd worden?

De secretaris stuurt deze vragen opnieuw door.

 

Verder ziet de ASD graag dat:

-       er bij punt 5.3.4. wordt vermeld dat naast de aangewezen sociaal-medisch adviseur ook de huisarts een mantelzorgverklaring kan afgeven;

-       er één aanspreekpunt per casus vanaf moment van aanvraag is (casemanager)

De secretaris vraagt ook naar de definitieve verordening voor instemming.

 

Bij 3.9 merkt H. Verkuijlen op dat hij het drempelbedrag van € 1.000, --, ondanks de verlaging door de gemeente, hoog vindt. Besloten wordt dit goed te volgen, concrete situaties kunnen leiden tot het uitbrengen van ongevraagd advies. Dit wordt verwerkt in het advies.

Het advies wordt opgesteld door het DB. Er wordt gewezen op het foutieve jaartal op het titelblad.

 

04. Standpunt ASD eigen bijdrage naar inkomsten en vermogen bij Jeugdzorg en Wmo.

Toelichting J. Schut

J. Schut haalt het ongevraagde advies aan van de Participatieraad Haarlemmermeer, verspreid door de Koepel ASD. De Koepel vraagt aan haar leden hiernaar te kijken. In overleg wordt besloten dit ter sprake te brengen in het reguliere overleg met de wethouders met het verzoek om dit mee te nemen en te bespreken met de VNG. Aan de gemeente vragen om tegen de wet in te handelen, wordt niet ondersteund door de meerderheid van de ASD. Het DB brengt dit, toegespitst op huishoudelijke hulp, ter sprake in het reguliere overleg met de wethouders. Het verzoek aan wethouders is dan om dit mee te nemen naar het overleg met VNG.

 

05. Meierijse Inclusie

-       Meierijstad behoort tot de top twaalf van de meest Toegankelijke Gemeenten. De verkiezing van de meest Toegankelijke Gemeente heeft plaats op 7 oktober a.s.

-       Tijdens de volgende bijeenkomst (30 sept.) wordt de werkgroep geïnformeerd door WSW/IBN over hoe participatie lokaal en regionaal wordt ingezet (met focus op Jeugd).

 

05a. Terugkoppeling overleg met de wethouder over mantelzorg/wonen.

        Toelichting Harry Verkuijlen.

De gemeente heeft, na het overleg, besloten de toevoeging M aan het huisnummer niet door te voeren.

De uitvoering van de omgevingsvergunning komt per 2023 naar de gemeenten. De huidige uitvoering door het Rijk wordt niet volledig losgelaten. De aanvragen zullen zoveel als mogelijk worden toegekend.  

Met betrekking tot toezicht en handhaving wordt als begunstigingstermijn 2 jaar in plaats van 1 gesteld.

De ASD blijft monitoren.

De voorzitter dankt H. Verkuijlen voor zijn inzet.

 

 

06. Stand van zaken aandachtsgebieden

Aandachtsgebied Wmo

-       Verordening Sociaal Domein

-       Regionaal Beschermd Wonen, vragen gesteld en nu een omvangrijke reactie ontvangen. Het Aandachtsgebied geeft aan als dit geagendeerd moet worden.

 

Aandachtsgebied Participatie en Migratie

-       Zorgverzekeringswet voor mensen in de bijstand. Medicatie die niet vergoed wordt, zorgt voor een hoge kostenpost. Kan de bijzondere bijstand hier een kostenverlichting geven? H. Verkuijlen stuur zijn informatie door aan de ASD.

-       Extra stookkosten tijdens een harde winter. Vraag is eerder gesteld en beantwoord. De secretaris stuurt het antwoord door. Bij onduidelijkheid nogmaals agenderen.

 

Aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs

-       Voor leerling vervoer is er een concept aanbesteding. Er ligt een uitnodiging voor het leveren van input.

-       Verordening Sociaal Domein

-       Bemensing aandachtsgebied heeft de aandacht van het DB.

 

Het DB heeft contact gehad met H. Verkuijlen en J. Sleegers in verband met hun verbondenheid aan twee Aandachtsgebieden met het verzoek om een keuze te maken voor één Aandachtsgebied conform het nieuwe HH-reglement. H. Verkuijlen en J. Sleegers hebben beiden gekozen voor het Aandachtsgebied Participatie en Migratie.

 

Afgesproken wordt om bij het doorgeven van activiteiten die plaatshebben (Excel-sheet ‘Activiteiten) waar mogelijk ook het onderwerp te vermelden.

 

07. Concept Huishoudelijk reglement september 2021

-       Het reglement is niet helemaal duidelijk over inzet en vergoedingen expertisegroep. Helemaal afdichten is niet de bedoeling. De ASD stelt werkgroepen vast. De ASD-leden nodigen mensen van de expertiselijst of andere deskundigen uit om deel te nemen aan een werkgroep. Het DB kijkt hier nogmaals naar en komt eventueel met voorstel voor aanpassing.

-       Art. 1 samenstelling: vermeld staat maximaal 15 leden, bij uitbreiding van het aantal Aandachtsgebieden kan het aantal leden ASD ook veranderen. Het DB kijkt hiernaar.

-       Artikel 2, lid 4 vervalt. Het is niet het doel van de ASD om eigen initiatieven te ontplooien.

-       Artikel 5, lid 1, eerste zin komt te vervallen.

 

De komende vergadering wordt het aangepast HH-reglement geagendeerd.

 

08.  Notulen vergadering woensdag 21 juli 2021

De notulen worden vastgesteld.

 

Naar aanleiding van:

De Covid-lijst is aangepast door M. van Grinsven. De lijst wordt doorgestuurd door H. Verkuijlen en geagendeerd voor de volgende vergadering.

 

09. Ingekomen stukken

De lijst wordt ter kennisgeving aangenomen.

 

10. Uitgaande stukken

Er moet een planning komen voor informele bijeenkomsten ASD. De secretaris kijkt hierna.

 

11. Datum volgende vergadering

Op verzoek van de voorzitter wordt de vergadering verplaatst naar 3 november a.s.

 

12. Rondvraag

-       J. Schut:

§  vraagt wie er uitgenodigd worden voor de eindejaar bijeenkomst. Het DB doet een voorstel.

§  aan M. Verhoeven vragen de statuten na te kijken op inhoud.

§  Visienota: hier wordt een werkgroep voor geformeerd.

-       M. Verhoeven: de WBTR heeft de aandacht. Is er op 29 september een info avond bij Welzijn de Meierij waarbij de ASD kan aansluiten? De voorzitter vraagt het na.

-       J. Sleegers: het reizigersplatform heeft problemen met het invullen van de bestuursfuncties. Begin oktober wordt er vergaderd. J. Sleegers heeft info over verandering vervoersmogelijkheden vanuit de Wmo. Hij stuurt de informatie door aan de secretaris.

 

13. Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 


 

 

 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 16 juli 2021

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       G. Hagoort vragen ASD in ‘6 wekenschema Collegevoorstel’ op te nemen

·       Nieuwe structuur ASD nogmaals onder de aandacht brengen bij de gemeente

·       Overzicht van beleidsambtenaren per aandachtsgebied vragen aan G. Hagoort

09-06-2021

 

 

 

 

21-07-2021

2

M. Verhoeven 

·       BPTR

09-06-2021