Notulen vergadering ASD Meierijstad d.d. 21 juli 2021

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vicevoorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

W. van Asseldonk

M. van Grinsven

S. Hoes

J. Sleegers

M. Verhoeven

H. Verkuijlen

E. Vlemmings


 

Afwezig:

M. van Goor

S. Scheepers


 

 

01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom tijdens de eerste fysieke vergadering. Een extra woord van welkom voor de nieuwe leden die zich verderop in deze vergadering voorstellen.

 

02. Toelichting Sociale Wegwijzer Meierijstad

M. Niesten, beleidsmedewerker Meierijstad sluit aan en deelt de link van zijn presentatie.

M. Niesten geeft aan dat er gekozen is voor een basale website met groeimogelijkheden gericht op de professionele gebruiker. Voor onderhoud is structureel een aantal uur gepland. Op de site kan feedback worden gegeven via een reactieformulier. Achter de schermen wordt het gebruik gemonitord.

De site stuurt de gebruiker door naar de site van de betreffende organisatie.

Door de ASD wordt aangegeven dat het een gemiste kans is om niet meer inwoners (dan drie) naar het concept te laten kijken of deze aan de vraag voldoet.  

 

03. Kennismaking nieuwe leden

E. Vlemmings en S. Hoes gaan het aandachtsgebied Jeugd en Onderwijs versterken. Er volgt een voorstelronde.

 

04. Conceptadvies Doorcentralisatie Beschermd Wonen

De regiovisie Beschermd Wonen is eerder al vastgesteld. Het regioplan is de uitvoering van de visie.

M. Verhoeven, W. van Asseldonk, M. van Goor en lid van de expertisegroep F.  Sanders hebben het conceptadvies, zoveel mogelijk geschreven naar de taken van de gemeente omdat zij voorbereid moeten zijn op de stapsgewijze overdracht in 2023 vanuit de regio (’s-Hertogenbosch). Het is belangrijk aan te geven waar de gemeente veel aandacht aan moet besteden, feedback te geven en een actief stappenplan in te zetten. Dit concept is nog niet verspreid onder de ASD-leden. Het wordt in deze vergadering mondeling toegelicht. Op 2 augustus a.s. is er een vervolgvergadering. Daarna wordt het concept onder de leden verspreid. Reacties voor 9 augustus kenbaar maken bij de secretaris.

Op 9 augustus a.s. moet dit advies bij de gemeente en bij de regiogemeente liggen.

 

05. Afstemming proces integrale verordening

Gelet op de vakantieperiode en de datum waarop het advies moet zijn ingediend heeft het DB de volgende planning opgesteld:

-       tot 1 september a.s. vragen aanleveren bij de secretaris

-       3 september vragen naar de gemeente

-       13 september behandeling vragen in een gezamenlijke bijeenkomst (J. Schut, E. Bunk, J. Sleegers, M. Verhoeven en H. Verkuijlen)

De secretaris geeft deze datum door aan de gemeente.

-       22 september behandeling conceptadvies in de ASD-vergadering

-       30 september formeel advies naar de gemeente.

Opgemerkt wordt dat de integrale verordening nieuw is, afwijkt van eerdere hoofdstukken en dat de tijdsplanning ongelukkig is in verband met de vakantieperiode).

 

06. Meierijse Inclusie

Besloten wordt de ASD-leden de volgende ASD-vergadering hierover bij te praten.

07. Stand van zaken informatie leden voormalige kennisgroepen

In alle Aandachtsgebieden is de nieuwe communicatiestructuur besproken. In de voormalige kennisgroep Participatie/Migratie is afgesproken dat er twee keer per jaar in deze samenstelling bijeen te komen. Dit in verband met de dienstverlening door Meierijstad voor de gemeentes Boekel en Bernheze.

 

Namen van de mensen die zitting willen nemen in de expertisegroepen met de aangegeven interesse doorgeven aan de secretaris.

DB:

·      De nieuwe structuur wordt nogmaals besproken met de gemeente zodat iedereen hierop zijn werk aan kan passen.

·      Er wordt bij de gemeente gevraagd naar een overzicht van beleidsmedewerkers per aandachtsgebied.

 

08. Stand van zaken aandachtsgebieden

Wmo – GGZ

§  Conceptadvies Doorcentralisatie beschermd wonen voorbereid

 

Participatie – Migratie

§  Armoede-ambassadeur in vergadering 20 juli jl.; goed verhaal.

 

Jeugd – Onderwijs

§  Online gesproken met wethouder en beleidsmedewerkers onderwijs

§  Extra middelen voor de jeugd in coronatijd wordt ingezet voor extra handjes

§  Jongerenwerk is in coronatijd goed gevonden

§  Gecertificeerde jeugdinstellingen drie maanden opnamestop, 15 fte voor instroomteam voor uitvoering, zijn nu uitvoering aan het regelen

§  De positieve ervaringen van jongerenmedewerkers wordt nu breder getrokken naar andere scholen.

§  M. Rozendaal is de bestuurlijke kartrekker voor de wachttijden in de Jeugdzorg.

 

09. Notulen digitale vergadering woensdag 9 juni 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

N.a.v. de notulen:

De werkgroep Covid-19: de opgestelde lijst is niet geüpdatet. Deze lijst komt opnieuw op de agenda voor de volgende vergadering. De secretaris stelt voor te kijken naar de onderwerpen waarop de gemeente invloed kan hebben.

 

10. Ingekomen stukken

Overzicht wordt ter kennisgeving aangenomen.

 

11. Uitgaande stukken

Overzicht wordt ter kennisgeving aangenomen.

 

12. Datum volgende vergadering

De volgende vergadering met de wethouders staat gepland op 22 september a.s.

Wethouder R. Compagne is onder voorbehoud aanwezig.

 

13. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

14. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

 

 

 


 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 21 juli 2021

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       G. Hagoort vragen ASD in ‘6 wekenschema Collegevoorstel’ op te nemen

·       Contact aspirant-leden onderhouden en procedure delen

·       Nieuwe structuur ASD nogmaals onder de aandacht brengen bij de gemeente

·       Overzicht van beleidsambtenaren per aandachtsgebied vragen aan G. Hagoort

09-06-2021

 

 

 

 

21-07-2021

2

Secretaris

·       Mailbericht van G. Hagoort reactie betreffende nieuw contract Medipoint en Mantelzorgwoning verspreiden onder ASD-leden en agenderen

09-06-2021

3

Aandachtsgebieden

·       MvGoor, MvGrinsven en HVerkuijlen updaten overzicht gevolgen COVID-19 voor vergadering in juli/augustus

·       (Concept)advies Beschermd wonen zie tijdsplanning onder agendapunt 05. Verslag 21/07

·       Namen belangstellenden expertisegroepen aan secretaris doorsturen

09-06-2021

 

 

 

21-07-2021

4

Penningmeester

·       -

 

5

M. Verhoeven  

·       BPTR

09-06-2021