Notulen digitale vergadering ASD Meierijstad d.d. 09 juni 2021

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vice-voorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

M. van Goor

M. van Grinsven

J. Sleegers

S. Scheepers

M. Verhoeven

H. Verkuijlen


 

Afwezig:

W. van Asseldonk

 01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de onlinevergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Mededelingen:

-       W. van Asseldonk heeft zich afgemeld.

-       De wethouders M. Roozendaal en R. Compagne en beleidsadviseur G. Hagoort sluiten nu niet aan bij de vergadering maar in september a.s.

-       H.  Verkuijlen: de eerste oriëntatie voor de Woonzorgvisie, deze gaat zorgen voor de verbindingen en versterking van de samenwerking tussen de drie domeinen Wonen, Zorg en Welzijn, heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft informatie opgehaald en behoefte geïnventariseerd. Vanuit de ASD hebben M. van Goor en H. Verkuijlen vanuit de eigen omgeving hun inbreng geleverd. Er zijn nog geen onderliggende stukken. Het vervolg wordt afgewacht.

 

02. Terugkoppeling overleg DB met gemeente, d.d. 28 mei jl.

Besproken is:

-       De ASD werd laat betrokken bij de inzet van ‘Incidentele middelen jeugdhulp’.

Het tijdig betrekken van de ASD is besproken in een overleg met de beleidsmedewerkers.

De gemeente hanteert een ‘zes-wekenschema’ voor het tot stand brengen van een Collegevoorstel. Het DB stelt aan G. Hagoort voor de raadpleging van de ASD hierin op te nemen.

-       De nieuwe structuur van de ASD, die momenteel wordt geïmplementeerd, is toegelicht.

-       De gemeente heeft een nieuw contract met Medipoint afgesloten zonder raadpleging van de ASD. De ASD heeft hierover een opmerking gemaakt. G. Hagoort heeft toegezegd hierop terug te komen. (De secretaris heeft vandaag zijn reactie ontvangen. De secretaris stuurt deze door aan de ASD-leden.)

-       De vraag over de mogelijkheden om in een mantelzorgwoning te mogen blijven wonen na overlijden van de zorgvrager, is gesteld. G. Hagoort zal de ASD informeren. (Ook deze vraag is vandaag beantwoord door G. Hagoort, de secretaris stuurt het antwoord door. In de vergadering blijkt dat het antwoord niet bevredigend is. Dit onderwerp wordt in september opnieuw besproken.)

-       Met de wethouders is afgesproken dat de vragen die spelen doorgezet kunnen worden naar de beleidsmedewerkers of in de volgende vergadering met de wethouders voorgelegd kunnen worden (september a.s.).

 

 

03. Overzicht gevolgen COVID-19 voor de inwoners van Meierijstad

Het voorliggende overzicht is van de hand van H. Verkuijlen aangevuld door M. van Grinsven. Omdat een aantal punten niet meer actueel is, zullen samen met M. van Goor het overzicht actualiseren en richten op Meierijstad. Dit vernieuwde overzicht wordt wederom geagendeerd. In de tussentijd laten de leden zich via diverse wegen informeren.

 

04. Nieuwe structuur ASD

De aangepast versie, gedateerd 27 mei jl., is in ieders bezit. Een aantal leden heeft nog op- en aanmerkingen. Deze kunnen 10 juni in de ochtend nog aangeleverd worden bij de voorzitter. Zij past het document aan.

Het DB past het document betreffende de structuur aan.

Het verspreide memo over het informeren van de leden blijft ongewijzigd. Het informeren van de leden van de kennisgroepen is al ingezet. Deze actie kan vervolgd worden.

 

05. Vacatures Jeugd en Onderwijs

De wervingsactie via Sociaal Media heeft een drietal benoembare kandidaten opgeleverd. Twee voor de kennisgroep Jeugd en Onderwijs. Eén belangstellende past volgens het DB in de kennisgroep Wmo/GGZ (deze kandidaat heeft eerder zijn belangstelling kenbaar gemaakt, op dat moment was er geen vacature).

De voorzitter stelt voor de curricula vitae te verspreiden onder de voorzitters van de aandachtsgroepen. Daarna wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd met de ASD-leden van het aandachtsgebied. Zodra iedereen akkoord gaat, zal de voorzitter met de aspirant-leden spreken over de algemene zaken binnen de ASD. De voorzitter informeert de aspirant-leden over deze procedure.

 

06. Meierijse Inclusie

Er is een RIB Stand van zaken Inclusie mei 2021 verschenen. Meierijstad doet mee aan de ‘Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. De wethouder gaf bij de start in de media aan dat er nog veel werk te verrichten is voordat iedereen kan ‘meedoen’.

 

07. Stand van zaken aandachtsgebieden

Jeugd en Onderwijs

-       Actueel is de wachtlijst Gespecialiseerde Jeugdzorg in Meierijstad. Hoe wordt dit aangepakt, wie is verantwoordelijk?

-       Veel gesprekken met Jeugd in Meierijstad

-       In Veghel zijn wachtlijsten voor hulp onder 11 t/m 13-jarigen met urgentie. De ontwikkelingen volgen.

-       De uitslag van enquête door Nationaal Programma Onderwijs onder onderwijsprofessionals in PO, VO en MBO volgen. Er is een budget beschikbaar voor het sociaal welzijn van leerlingen De

Het budget en de verdeling is nog niet duidelijk.

-       Met L. Quinten het voorstel van de gemeente besproken en de QuickScan in BO, 12-18-jarigen en 18-27-jarigen. De resultaten worden gedeeld.

 

Wmo

-       Op 7 juni jl. is er gesproken met beleidsmedewerkers over o.a. diverse GGZ-onderwerpen. Dit wordt opgevolgd.

 

Participatie

-       Op 20 juli a.s. komt de kennisgroep fysiek bijeen. M. Ibrahim zal hierbij aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

 

 

08. Notulen digitale vergadering maandag 26 april 2021

De notulen worden vastgesteld.

 

09. Ingekomen stukken

Deze stukken worden ter kennisneming aangenomen.

Er wordt opgemerkt dat de beeldvormende avond over de integrale verordening, die vorige week gepland stond, is geannuleerd. Reden is ziekte van presentatoren. De ASD heeft al een jaar geen informatie en aan te passen hoofdstukken meer gehad. Het DB vraagt de stand van zaken aan G. Hagoort.

 

10. Uitgaande stukken

Deze stukken worden ter kennisneming aangenomen.

 

11. Datum volgende vergadering

Maandag 19 juli a.s., fysiek of online.

 

12. Rondvraag

-       M. van Goor: een cliëntondersteuner belde hem met de vraag of er bij Toegang bij de gemeente iets is veranderd. Uit navraag bij beleidsmedewerkers blijkt er een pilot te draaien waarbij de telefonisten meer verantwoording hebben gekregen. M. van Goor wil ervaringen/meldingen verzamelen. Signalen graag doorgeven aan hem.

-       M. Verhoeven: is bezig met het bekijken van de BTRP en de gevolgen voor de ASD. Hij komt hierop terug.

-       J. Schut: Rode Kruis en Parochiële Caritas Instelling van de Odaparochie St. Oedenrode willen hun contacten uitbreiden om meer probleemsituaties te ondersteunen. De ASD wil bijdragen. De secretaris maakt een lijst van contacten die de ASD-leden inbrengen.

-       H. Verkuijlen: krijgt, net als ieder ander, de melding van Dropbox dat deze vol is. De secretaris gaat hiernaar kijken.

-       Voorzitter: wenst S. Scheepers namens de ASD een goed vervolg van haar zwangerschap.

 

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.


 

 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 09 juni 2021

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       Aan G. Hagoort vragen ASD in ‘6 wekenschema Collegevoorstel’ op te nemen

·       Contact aspirant-leden onderhouden en procedure delen

·       Stand van zaken integrale verordening navragen

09-06-2021

2

Secretaris

·       Mailbericht van G. Hagoort reactie betreffende nieuw contract Medipoint en Mantelzorgwoning verspreiden onder ASD-leden en agenderen

·       Lijst opstellen voor ondersteuning Rode Kruis en Caritas Odaparochie in kader van ondersteuning probleemsituaties

09-06-2021

3

Aandachtsgebieden

·       MvGoor, MvGrinsven en HVerkuijlen updaten overzicht gevolgen COVID-19 voor vergadering in juli

·       Informeren kennisgroepen over nieuwe werkwijze, inventariseren belangstelling vervolg

·       M. Verhoeven: BTPR

09-06-2021

4

Penningmeester

·       -

 

5

Werkgroep Werkwijze ASD

·       Aanpassen ‘nieuwe structuur ASD’ nav opmerkingen leden

09-06-2021