Notulen digitale vergadering ASD Meierijstad d.d. 26 april 2021

 

Aanwezig:


E. Bunk (voorzitter)

J. Schut (vicevoorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

 

W. van Asseldonk

M. van Goor

M. van Grinsven (tot punt 4)

 

S. Scheepers

M. Verhoeven

H. Verkuijlen


Afwezig:

J. Sleegers 

01. Opening en mededelingen

De vicevoorzitter J. Schut heet alle aanwezige ASD-leden van harte welkom bij deze online vergadering.

In overleg met M. Verhoeven wordt besloten geen voorstelronde te doen, ‘wie is wie’ op de website heeft hem voor nu voldoende geïnformeerd.

Aan de website wordt, op verzoek van de gemeente, gewerkt om deze beter toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Mededelingen vanuit de leden ASD

S. Scheepers zal na de vergadering in juni tot in oktober (schatting) in verband met haar zwangerschap niet actief zijn voor de ASD.

H. Verkuijlen heeft samen met M. van Grinsven een inschatting gemaakt van de gevolgen van het COVID-19 virus voor de inwoners van Meierijstad. Hij stuurt dit overzicht 27 april a.s. door met het verzoek om hierop te reageren. Vervolgens wordt dit in het DB-overleg besproken.

 

O2. Vacature voorzitter

De vicevoorzitter geeft aan dat de afgesproken procedure voor werving leden is gevolgd. Bij de peiling van belangstelling onder de leden heeft E. Bunk haar interesse kenbaar gemaakt. Het DB is blij met haar belangstelling. Zij gaat de functie van voorzitter invullen.

E. Bunk geeft aan dat de vacature haar aansprak en dat zij denkt de ASD verder te kunnen brengen.

 

E. Bunk leidt vanaf dit moment de vergadering.

 

03. Besteding incidentele middelen jeugdpakket

Het College van B&W heeft in overleg met een aantal partijen een voorstel voor besteding gedaan. De ASD is niet geraadpleegd. Dit zal door het DB, via G. Hagoort, teruggegeven worden aan de gemeente zowel mondeling als schriftelijk en besproken worden met de wethouders.

 

04. RIB Herijking regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021

Deze raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

 

05. Verzoek deelname overleg opstellen kadernota wonen, welzijn en zorg

M. van Goor, M. Verhoeven en H. Verkuijlen gaan namens de ASD deelnemen aan dit overleg. Zij koppelen de ervaringen terug aan de secretaris. De secretaris zal dit punt iedere vergadering agenderen. Gaandeweg wordt gekeken hoe het overleg zich ontwikkelt en hoe de ASD daarop inspeelt.

 

06. Realiseren maatschappelijke opvang voor mensen met een acute woonvraag

S. Scheepers heeft eerder het artikel ‘Opvang in Veghel voor mensen die dreigen dakloos te worden’, gepubliceerd 31 maart jl. in de Stadskrant Veghel, gedeeld. Zij is blij met dit initiatief en het feit dat mensen niet meer naar Den Bosch gaan voor deze (tijdelijke) opvang.

H. Verkuijlen heeft het bericht van S. Scheepers anders begrepen. Zijn ongenoegen heeft te maken met de Regiovisie ‘Thuis in de Wijk’ die is vastgesteld voor onbepaalde tijd. Hierover komt geen adviesaanvraag meer. Ongevraagd advies uitbrengen is een optie om invloed uit te oefenen. H. Verkuijlen heeft inmiddels, met andere partijen, in gang gezet wat hij voor ogen heeft en overweegt of hij hierop terug zal komen in de volgende vergadering met de wethouders.

 

07. ‘Meierijse Inclusie’ (bespreekpunt)

M. van Goor licht beknopt de ontwikkelingen toe:

-        1 april webinar georganiseerd over Autisme, ong. 85 deelnemers

-        op zoek naar nieuwe onderwerpen voor webinar

-        bijgedragen aan toegankelijkheid nieuwe website vanuit VVV ‘Bezoek Meierijstad’

-        in de gemeente is vijf keer gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde doventolk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart jl.

-        inwonersbijeenkomst wordt verplaatst naar 2022

-        wethouders moeten input geven aan het programma Inclusie.

 

08. Stand van zaken kennisgroepen

Kennisgroep Participatie

De kennisgroep is niet meer bijeen geweest vanwege COVID-19.

 

Kennisgroep Wmo

-        De kennisgroep is niet meer bijeen geweest vanwege COVID-19.

-        De gemeente heeft de kennisgroep benaderd om een mening te geven over nieuwe contracten huishoudelijke hulp. Deze vraag moet aan de ASD gericht worden, niet aan de kennisgroep. Dit wordt door het DB besproken met G. Hagoort en de wethouders.

De ASD wil weten hoe de gemeente denkt over de toekenning van huishoudelijke hulp aan iedereen, inkomensonafhankelijk. Krimpen aan de IJssel heeft besloten dat inwoners die zelf een huishoudelijke hulp kunnen betalen, geen hulp meer krijgen vanuit de Wmo. Met deze maatregel hoopt de gemeente Krimpen een proefproces uit te lokken als vermogende cliënten tegen de afwijzing door de gemeente bij de rechter verhaal gaan halen. Hoe staat de gemeente Meierijstad hier in?

 

Kennisgroep Jeugd en Onderwijs

-        De kennisgroep heeft een uitleg gehad van beleidsmedewerker Lydia Quinten over de werkzaamheden CJG Meierijstad.

-        De gemeente heeft een brief van het ministerie ontvangen betreffende Nationaal Programma Onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om te weten waar de vertragingen en andere problemen zitten die door corona zijn ontstaan en hoe groot ze zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil scholen helpen om hun situatie in kaart te brengen. Daarom heeft OCW een stappenplan voor de analyse gemaakt. Het stappenplan is een vrijwillige handreiking aan scholen en sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen. Een goede analyse helpt scholen vervolgens de juiste keuzes te maken uit de zogeheten menukaart met aanbevolen maatregelen. Deze komt eind april. De menukaart geeft scholen veel ruimte om hun eigen plan te maken en zo goed mogelijk te profiteren van het Nationaal Programma Onderwijs. OCW moedigt scholen ook aan om over de uitkomsten van hun analyse contact te zoeken met de gemeente, zodat de gemeente en scholen zo nodig elkaar kunnen helpen. De kennisgroep heeft samen met de heer A. Groenen, SAAM, gekeken wat zij met deze info kunnen/willen doen en willen vragen stellen. Sociaal welzijn van de leerlingen heeft de aandacht van de kennisgroep. De gemeente heeft een passieve rol. De kennisgroep zal ongevraagd advies overwegen indien zij dit noodzakelijk achten. De hoogte van het bedrag dat aan Meierijstad wordt toegekend is nog niet bekend.

-        De binnengekomen mail betreffende Jeugdpsychiatrie en toename wachtlijsten zal op 18 mei door Jeugd en Onderwijs besproken worden met wethouders en beleidsmedewerkers.

-        De kennisgroepen Jeugd en Onderwijs hebben versterking nodig, er zijn twee vacatures. Besloten wordt dat er een profiel wordt opgesteld door het DB en in het netwerk van de leden wordt verspreid. M. Verhoeven geeft aan tijdelijk te willen assisteren.

09. Begroting 2022 Stichting ASD Meierijstad

De penningmeester licht de begroting toe. Hij geeft aan dat de subsidie, kijkend naar de huidige stand van zaken en het recente verleden, toereikend zal zijn. De toezegging dat de ASD in 2020

€ 5.000, -- mag reserveren om te besteden naar eigen inzicht, geeft ook mogelijkheden. Verder stelt hij voor eerst de nieuwe organisatiestructuur vast te leggen en dan nogmaals te kijken naar de begroting.

 

De begroting 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

10. Vaststelling jaarverslag 2020 Stichting ASD Meierijstad

Het voorliggende jaarverslag 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

11. Aanpassing werkwijze/organisatie ASD

Gedurende de bespreking van het voorliggende stuk van de werkgroep wordt duidelijk dat het beter is dit uitvoeriger te bespreken op een ander moment. De werkwijze zal ook gedurende de tijd door ervaringen bijgesteld worden. Afgesproken wordt een extra bijeenkomst te organiseren. Het DB neemt hiertoe het initiatief.

 

12. Notulen digitale vergadering maandag 8 maart 2021

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

13. Ingekomen stukken 29 februari t/m 18 april 2021

Worden ter kennisgeving aangenomen

 

14. Uitgaande stukken

Worden ter kennisgeving aangenomen.

Mededeling H. Verkuijlen; hij heeft deelgenomen aan de test van de Sociale Kaart Meierijstad. Hij spreekt zijn waardering uit over de opzet.

 

15. Datum volgende vergadering

Woensdag 9 juni a.s. inclusief overleg met wethouders.

Afmelding: W. van Asseldonk

 

16. Rondvraag

-        J. Schut: het DB heeft M. Verhoeven gevraagd om te kijken wat de WBTR (Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen) voor de ASD betekent. M. Verhoeven komt hierop terug.

 

17. Sluiting

De vicevoorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d.

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       Overzicht gevolgen COVID-19 van H. Verkuijlen en M. van Grinsven (reactie geven)

·       Aan gemeente ongenoegen melden over niet raadplegen over incidentele middelen jeugdpakket

·       Opstellen profiel voor aanvulling J & O en verspreiden

26-04-2021

2

Secretaris

·       Terugkoppeling door wethouder op verlenging contract Medipoint zonder ASD raadpleging, volg. vergadering met wethouder terug laten keren op agenda

·       In begeleidend schrijven bij advies beleid mantelzorgovereenkomst, verzoek om overleg vermelden.

·       Uitbrengen van verdeeld advies agenderen voor ASD-vergadering

·       Aanmelden M. van Goor, M. Verhoeven en H. Verkuijlen overleg Kadernota wonen, welzijn en zorg

·       Agenderen kijk gemeente op toekenning huishoudelijke hulp (Krimpen a/d IJssel)

08-03-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

26-04-2021

5

Werkgr. Werkwijze ASD

·       Concept notitie werkwijze ASD aanpassen en opnieuw voorleggen

26-04-2021