Notulen digitale vergadering ASD Meierijstad d.d. 08 maart 2021

 

Aanwezig:


J. Schut (vicevoorzitter)

J. de Ruijter (secr./penningm.)

W. van Asseldonk

E. Bunk

M. van Goor

M. van Grinsven

 M. Verhoeven

 H. Verkuijlen


 

Afwezig:

J. Sleegers

S. Scheepers

 01. Opening en mededelingen

De vicevoorzitter J. Schut heet alle aanwezige ASD-leden van harte welkom bij deze online vergadering. Hij heet ook de wethouders R. Compagne en M. Roozendaal en strategisch adviseur G. Hagoort welkom. Een extra woord van welkom voor de heer Mariel Verhoeven, nieuw lid ASD.

Aansluitend stelt M. Verhoeven zich kort voor. Een voorstelronde van alle ASD-leden zal gezien de volle agenda, met instemming van M. Verhoeven, plaatsvinden in de volgende vergadering.

 

P. van Dieperbeek heeft zijn functie als voorzitter neergelegd. R. Compagne geeft gedurende de vergadering aan dat de gemeente bereid is om handreiking te bieden bij de invulling van de functie, als de ASD dat op prijs stelt.

 

02. Overleg met wethouders

Vragen vanuit de ASD:

a. Stand van zaken coronaproblematiek

-        gevolgen in Meierijstad

M. Roozendaal geeft aan dat vanuit het oogpunt volksgezondheid/zorg, het vaccineren perspectief biedt. Om de gevolgen op lange termijn op te vangen heeft het rijk 1 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeente. De negatieve gevolgen zijn bij veel groepen voelbaar. Hij benoemt o.a. de eenzaamheid, Wmo-GGZ gerelateerde problematiek bij jongvolwassenen nu en in de toekomst. Gezondheid en Preventie komen hoger op de agenda staan. Hij spreekt de hoop uit meer financiële armslag te krijgen. Het is nu belangrijk om perspectief te blijven zien, te vaccineren en het mentaal welzijn van elkaar en de inwoners in de gaten te houden.

R. Compagne geeft aan dat het beeld van de arbeidsmarkt u erg divers is. Waar het nu niet goed gaat, is het nog de vraag hoe het herstel zal zijn. Hoe gaat de consument zich gedragen in de toekomst? Hoe de werkeloosheid oploopt na het wegvallen van de steunmaatregelen is nu niet duidelijk. Bijstand wordt nu ook aangevraagd door jongere klanten. Er ligt focus op het begeleiden van de zzp’er.

Bij IBN en WSW wordt ook gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. Op dit moment draaien zij redelijk.

Bij schuldhulpverlening ziet de gemeente geen grote instroom; zaak is actief te blijven signaleren met alle betrokkenen. De Voedselbank kent nu ook geen grote toeloop.

Komende weken worden de eerste ervaringen met de TONK-regeling opgedaan.

In de media is veel aandacht voor achterstand in onderwijs. Uit navraag bij de betrokken partijen in Meierijstad blijkt dat men verwacht dat de achterstand meevalt. De jeugd mist zeker wel leuke activiteiten en interactie met leeftijdgenoten. Gelukkig gaat het onderwijs gedeeltelijk weer open (m.u.v. HBO en WO).

-        hoe denkt de gemeente in het nieuwe normaal de effecten van het COVID-19 virus op te vangen?

R. Compagne geeft aan dat er een reservering van 1 miljoen beschikbaar is . M. Roozendaal geeft aan dat geld niet de problemen op maatschappelijk, psychisch vlak oplost. Vanuit de sociale teams kan ondersteuning gegeven worden. De Samenwerkende Welzijnsorganisaties spelen een rol, het is een onderdeel van de opdracht van de gemeente.

 

b. Rapport SCP, de resultaten blijven achter bij de verwachtingen van de decentralisatie. Hoe is dit in Meierijstad?

In het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’ meldde directeur SCP dat de resultaten, vijf jaar na de transitie, teleurstellend zijn.

 

M. Roozendaal: SCP heeft autoriteit. Wat zij nu rapporteren was vijf jaar geleden al de gedachte. De kortingen op de budgetten bij transitie naar de gemeente, maakt het extra moeilijk. Meierijstad staat niet verkeerd en is onderdeel van een sterke regio. IBN en WSW slagen er in om mensen aan het werk te krijgen. Het is ook bekend dat er nog veel uitdaging is; er vallen nog groepen tussen wal en schip.

 

Jeugdhulp en Onderwijs waren eerder niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn stappen gezet in de samenwerking, maar vijf jaar is een relatief korte periode. De eerste projecten laten nu positieve resultaten zien. Meierijstad heeft o.a. ingezet op preventie en versterking van lokaal jongere werk. De gemeente heeft nog genoeg redenen om actief door te gaan.

 

M. van Grinsven spreekt haar zorg uit naar aanleiding van het rapport ‘Evaluatie Transformatieopgaven Jeugdhulp’. (De secretaris stuurt dit rapport door naar alle leden.)

M. Roozendaal verwijst naar de ontwikkelingen in Denemarken, ook daar was pas na vijf jaar grip.

R. Compagne geeft aan dat er monitoringsinstrumenten ontwikkeld zijn, de cijfers van instroom zijn nu duidelijk. Er wordt nu aangestuurd op de leefwereld vanuit omgekeerde toets. Daar zijn ook nog stappen te zetten. De schotten tussen de domeinen zijn nog niet volledig weg, ook in de financiering niet.

 

c. Gaat de gemeente in 2021 bezuinigen op het Sociaal Domein?

De kadernota is nu actueel. Afwegingen vinden integraal plaats.

Kosten van het abonnementstarief en de specialistisch jeugdhulp stijgen. Het totaalbeeld wordt ingewikkelder. Er zullen naar verwachting geen flinke bezuiniging op het sociaal domein plaatshebben.

 

d. Komen er veranderingen in de toegang tot Huishoudelijk Hulp in 2021?

Dit zou kunnen. Gemeente moet hierover met de regio in overleg. Het zou kunnen veranderen in de nabije toekomst, maar dat is nu nog niet bekend. Het signaal van ‘oneigenlijk’ gebruik van deze voorziening wordt VNG-breed afgegeven.

 

M. van Grinsven geeft aan dat de wens dat zoveel mogelijk mensen thuis blijven wonen in strijd is met beperking van huishoudelijke hulp.

 

e. Komen in 2021 aanpassingen in het tarief voor Wmo vervoer en/of vermindering in het aantal kilometers?

Indexering is bekend. Verder zijn er geen wijzigingen bekend op dit moment.

 

f. Komen er veranderingen bij het verstrekken van hulpmiddelen in 2021?

Het contract met Medipoint is verlengd zonder wezenlijke veranderingen.

M. van Goor en H. Verkuijlen geven aan niet gehoord te zijn voordat de verlenging plaatshad.

R. Compagne leefde in de veronderstelling dat de ASD was geïnformeerd voor de verlenging van het contract met Medipoint. Hij biedt zijn excuses aan en zal dit intern aankaarten en hierop terugkomen.

 

g. Wat is de stand van zaken invulling sociale kaart?

Vandaag is er een update verstuurd aan de ASD. Het gaat richting realisatie. De secretaris checkt de mail en stuurt het bericht door aan de ASD-leden.

 

h. Is het budget Jeugdhulp overschreden in Meierijstad?

Het is nog niet mogelijk om hier concrete uitspraken over te doen.

 

i. Verplichting afname van zorg bij de verhuurder zoals bijvoorbeeld Brabant Wonen en ODAzorg.

Gemeente ziet die ontwikkeling ook, een vorm van gedwongen winkelnering die niet verboden is.

W. van Asseldonk geeft aan dat dit veel gebeurt, zonder problemen. Aan de hand van procedure heel gebruikelijk. 

 

j. Bezorgdheid gasvrij maken Meierijstad.

H. Verkuijlen spreekt zijn bezorgdheid uit over het gasvrij maken van bestaande woningen gezien de hoge kosten. Hij wil net als J. Sleegers, lid worden van de klankgroep aardgasvrij. De secretaris geeft dit door aan G. Hagoort. J. Schut geeft aan de terugkoppeling vanuit de klankbord groep af te wachten alvorens ongevraagde advisering te overwegen.

De wethouders delen de zorgen. Het is een grote uitdaging die discussie oplevert op ieder niveau.

 

Agendapunt vanuit de gemeente:

a. Stand van zaken Leefgoed Veghel

G. Hagoort geeft aan dat er a.s. donderdag een beeldvormende avond plaatsheeft. Er zijn 11 organisaties betrokken, er zal zeker winst op sociaal vlak ontstaan uit de samenwerking. De bouw van het park met openbare ruimte heeft net als een ander bouwproject tijd nodig. Tussentijds wordt zeker gekeken naar het opstarten van diverse initiatieven door o.a. herbestemming bestaande panden op redelijk korte termijn.

 

H. Verkuijlen spreekt zijn zorg uit over de ontwikkelingen in plan Hoevenbraak in Schijndel. Met name de gedwongen verhuizingen baren hem zorgen. R. Compagne geeft aan dat het verhaal genuanceerder ligt dan de schets van H. Verkuijlen. Er zijn voorwaarden gesteld en er is zorg op maat beschikbaar.

 

De vicevoorzitter dankt de wethouders en G. Hagoort voor hun tijd en bijdragen aan deze vergadering.

 

03. Advies beleid mantelzorgovereenkomst

M. van Goor ligt het advies toe.

H. Verkuijlen heeft opmerkingen bij het advies. Besloten wordt dat het voorliggende advies wordt doorgestuurd met een begeleidend schrijven waarin verzocht wordt om een overleg waarin H. Verkuijlen zijn bezwaren betreffende de huisvesting van de achterblijvende partner bij overlijden van de mantelzorgbehoevende, wordt besproken.  

 

Hier wordt besloten om op een ander moment intern te spreken over ‘verdeeld advies’.

 

04. ‘Meierijse Inclusie’, bespreekpunt

-        De werkgroep is bezig met de voorbereiding van een Webinar Autisme, dat in april plaatsheeft. De werkgroep wil meer Webinars gaan verzorgen, is op zoek naar onderwerpen.

-        De werkgroep verleent medewerking aan het inclusief maken van de Website zoek Meierijstad.

-        Enkele leden zijn bezig met het testen van de digitale kaart.

 

05. Stand van zaken kennisgroepen

Participatie en Migratie

-        Advies IBN besproken

-        Stand van zaken Inburgering, oppakken.

 

Jeugd en Onderwijs

-        Op 23 februari jl. beleidsmedewerkers gesproken, verslag volgt

-        Op 23 maart a.s. is er een presentatie over het nieuwe CJG, iedereen kan aansluiten. E. Bunk deelt de uitnodiging onder de ASD-leden via de e-mail.

 

Wmo en GGZ

-        Wmo mantelzorgwoning besproken.

 

06. Ter vaststelling ‘Advies Partnership IBN en gemeenten’

De opmerkingen vanuit de ASD zijn verwerkt en het advies is op 20 februari jl. verzonden.

 

07. Jaarrekening

De voorliggende jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

Mede door coronaperikelen ligt er een groter verschil tussen raming en werkelijkheid.

De penningmeester verwerkt de bezuiniging van € 5.000, -- in de begroting 2021.

08. Aanpassing werkwijze ASD

De voorzet voor de aanpassing heeft iedereen ontvangen.

De richting van de notitie is goed maar tijdens de discussie die ontstaat komen nog wel een aantal ontbrekende c.q. aandachtspunten naar boven. 

De werkgroep past de notitie aan en legt deze opnieuw voor.

 

09. Vacature voorzitter

De ervaring leert dat zoeken van leden via media veel kosten met zich meebrengt en weinig oplevert. De voorkeur gaat uit naar zoeken van nieuwe leden binnen het netwerk. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het aanbod van de wethouders.

De profielschets van vier jaar geleden is in het bezit van het DB.

Het DB overlegt over de inhoud van de profielschets en over de aanpak van werving. Zij komen hierop terug.

 

10. Notulen digitale vergadering woensdag 27 januari jl.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

11. Ingekomen stukken

Deze stukken worden ter kennisneming aangenomen.

 

12. Uitgaande stukken

Deze stukken worden ter kennisneming aangenomen.

 

13. Datum volgende vergadering

Maandag 26 april a.s., fysiek of online.

 

14. Rondvraag

-        secretaris: herinnert aan aanleveren stukken voor jaarverslag 2020

 

15. Sluiting

De vicevoorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenlijst ASD Meierijstad d.d. 08 maart 2021

 

Nr.

Wie

Afspraak

Afspraak

gemaakt

1

DB

·       Profiel en werving voorzitter bespreken

08-03-2021

2

Secretaris

·       Rapport ‘Evaluatie Transformatieopgaven Jeugdhulp verspreiden onder ASD-leden

·       Terugkoppeling door wethouder op verlenging contract Medipoint zonder ASD raadpleging, volg. vergadering met wethouder terug laten keren op agenda

·       H. Verkuijlen aanmelden voor klankbordgroep Aardgasvrij

·       In begeleidend schrijven bij advies beleid mantelzorgovereenkomst, verzoek om overleg vermelden.

·       Uitbrengen van verdeeld advies agenderen voor ASD-vergadering

·       Secretaris/E. Bunk uitnodiging presentatie nieuwe CJG delen per e-mail onder ASD

08-03-2021

3

Kennisgroepen

·       Aanleveren stukken jaarverslag 2020

08-03-2021

4

Penningmeester

·       Begroting 2021 aanpassen; bezuiniging

08-03-2021

5

Werkgroep Werkwijze ASD

·       Concept notitie werkwijze ASD aanpassen en opnieuw voorleggen

08-03-2021